Dijkversterking Thorn - Wessem


Thorn_Wessem_dijk1_klein_GerPeeters2

Inleiding

Onze Maas, onze veiligheid. Onder dit motto werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken. Door klimaatverandering gaat de Maas meer water afvoeren. De dijken in Thorn en Wessem zijn daar niet tegen bestand.

De opgave

Het dijktraject Thorn - Wessem bestaat uit groene dijken, met achter een groot deel van de dijken de Thornerbeek. Deze dijken zijn niet sterk en niet hoog genoeg om Thorn en Wessem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Naast de dijkversterking onderzoekt het waterschap in opdracht van het Rijk of het huidige waterbergende gebied tussen Thorn en Wessem geschikt is als retentiegebied. Bij een extreem hoge waterstand wordt het gebied dan ingezet om water te bergen. Dat wil zeggen dat er op dat moment water in het retentiegebied gelaten wordt. Zo krijgt de Maas meer ruimte. Dit noemen we ook een systeemmaatregel. Meer weten? Bekijk dan systeemmaatregelen bij dijkversterking.

Het proces

Het waterschap gaat over de dijkversterking, de minister besluit over het retentiegebied. Samen met de omgeving is het waterschap in gesprek over de opgave. Want de dijkversterking, mogelijk gecombineerd met retentie, brengt lastige afwegingen met zich mee. Want stel dat de minister kiest voor retentie, wat betekent dat dan voor de mensen in het gebied?

Keuzes in een voorkeursalternatief

Er staat dus heel wat te gebeuren in de omgeving van de stad Thorn en het dorp Wessem. Dat betekent keuzes maken. Het is nu zaak alle oplossingsrichtingen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. Op het moment dat duidelijk wordt of de minister al dan niet kiest voor retentie kan het waterschap een zogenaamd voorkeursalternatief uitwerken. In dit plan worden de maatregelen in hoofdlijnen uitgewerkt. Vervolgens wordt dit in de planfase meer gedetailleerd uitgewerkt in een Ontwerp Projectplan Waterwet.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Verhalen achter de dijk

Grieta_Gootjes

“Je moet verder kunnen kijken dan je eigen belangen”

Verhalen achter de dijk

wim_janssen_1

"Alle Limburgers verdienen het om veilig en droog te kunnen wonen. Er is meer dan een mooi uitzicht alleen.”