Gebiedsproject Meerssen (gemeente Meerssen)


ondergelopen winkelstraat

Ontdek project Meerssen op de interactieve website!

De uitdaging

In het centrum van Meerssen ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval, zoals in juni 2016. Het water dat van Ulestraten en het landelijke gebied bovenstrooms afkomt, is binnen een uur in het centrum van Meersen en zorgt daar voor overstromingen. Samen met de gemeente en andere betrokkenen gaan we aan de slag met het inventariseren en aanpakken van de knelpunten. Daarbij kijken we niet alleen naar de regenval uit het verleden, maar ook naar de gevolgen als er door verdergaande klimaatverandering nog meer en nog vaker regen valt.

De aanpak

Het hele proces gaat in nauwe afstemming en samenwerking met de gemeente Meerssen, de LLTB, provincie Limburg, Staatsbosbeheer en WML. Tijdens een eerste publieksbijeenkomst zijn we begonnen met een lege kaart. Samen met de gemeente, inwoners en andere betrokkenen hebben we de grootste knelpunten in kaart gebracht en zijn er mogelijke oplossingen aangedragen. Ook hebben we een aantal knelpunten in Meerssen samen met de gemeente en inwoners bezocht.

De stand van zaken

In de zomer van 2019 heeft het Ontwerp Projectplan Waterwet Meerssen Fase 1 ter inzage gelegen. Over de daarin opgenomen plannen heeft de omgeving tijdens verschillende bijeenkomsten mee kunnen denken. Inmiddels is het projectplan definitief vastgesteld en kan de uitvoering in september 2020 starten.
De werkzaamheden bestaan uit het vergroten van zeven bestaande regenwaterbuffers en het aanleggen van drie nieuwe buffers in de gemeente Meerssen. Eén van de bestaande waterbuffers ligt net over de gemeentegrens, in de gemeente Beekdaelen. Met deze werkzaamheden realiseert het waterschap ongeveer 25 procent van de beoogde extra buffercapaciteit.
Voor de tweede fase van gebiedsproject Meerssen, die bestaat uit de aanleg van acht nieuwe buffers, vindt op dit moment de planvorming en grondverwerving plaats. De uitvoering van die maatregelen staat gepland voor eind maart 2021.