Gebiedsproject Eckeltsebeek (gemeente Bergen)


eckelsebeek-2 (Breedbeeld)

De uitdaging

De herinrichting van de Eckeltsebeek in 2006, aanpassingen van het waterpeil van de Maas, de aanwezigheid van een bever en landschappelijke veranderingen zorgden voor nieuwe omstandigheden rond deze beek. De (Grond)waterpeilen zijn hoger dan voorheen. Als waterschap hebben we de afgelopen jaren diverse aanpassingen gedaan waarmee de problemen verholpen leken. De buien die in juni 2016 het gebied teisterden zijn een aanleiding geweest om het gesprek met de omgeving te (her)openen. Doel van de samenwerking tussen waterschap en de omgeving is het oplossen van een aantal knelpunten op de korte termijn en het klimaatbestendig maken van het gebied op de langere termijn.

De aanpak

Samen met de regioafdeling Maasduinen van de LLTB hebben betrokken agrariërs knelpunten en mogelijke oplossingen samengevoegd tot een verbeterplan. Dit plan, aangevuld met de resultaten van het veldbezoek op 20 januari 2017, vormt het vertrekpunt voor het gebiedsgericht oplossen van knelpunten. Daar bedoelen we mee: samen met alle betrokken agrariërs, de gemeente Bergen, Golfclub Bleijenbeek, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Stichting Limburgs Landschap, LLTB en Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek komen we tot een klimaatbestendige inrichtingsschets en visie voor het gebied.

De stand van zaken

Er zijn al diverse maatregelen uitgevoerd. Zo is de afsluiter op de Rijksweg gerepareerd, is het onderhoudspad (waar het waterschap eigenaar is van de ondergrond) vrijgemaakt van hout, is aanzanding van de waterbodem verwijderd, is begroeiing van de 'vee-oversteek' Spitsburg verwijderd en zijn trajecten opnieuw ingemeten. Alle direct betrokkenen zijn uitgenodigd voor veldbezoeken. Met hen hebben we intensief overlegd over de te nemen maatregelen. Om de Eckeltsebeek klimaatbestendig te maken wordt het maatregelenpakket verder uitgewerkt tot een Projectplan Waterwet.