Gebiedsproject Breevennen/Oostrumsche Beek (gemeente Venray)


Breevennen

De uitdaging

De buien die in juni 2016 het gebied teisterden, zijn aanleiding geweest om onder meer te zoeken naar ruimte om water tijdelijk op te slaan. Dat zou de wateroverlast al een stuk verminderen.

De aanpak

In opdracht van het waterschap is in 2016 samen met de omgeving een kaart gemaakt met een aantal mogelijk geschikte gebieden voor het tijdelijk opslaan van water. Eén van die gebieden ligt aan de Breevennen, een zijtak van de Oostrumsche Beek. Door water bovenstrooms bij Breevennen vast te houden, neemt het waterpeil benedenstrooms in Oostrum minder (snel) toe en wordt op deze manier gevrijwaard van overstroming.

De stand van zaken

Het waterschap bekijkt of waterberging in Breevennen haalbaar en betaalbaar is. Zodra daar duidelijkheid over is en een project mogelijk van start kan gaan, zullen we agrariërs, provincie Limburg, Staatsbosbeheer, gemeente Venray en de LLTB vragen om met ons een goed plan te maken dat past binnen de omgeving.