Gebiedsproject Schelkensbeek (gemeente Beesel)


Schelkensbeek bij Broeklaan

De uitdaging

De aanleg van de A73/A74, de herinrichting van beektrajecten en aanpassingen van het waterpeil van de Maas zorgden voor nieuwe omstandigheden rond de Schelkensbeek. Een langdurige hevige regenbui zorgde in juni 2016 voor een extreem natte situatie. Genoeg aanleiding om het gesprek tussen Waterschap Limburg en de omgeving te (her)openen. De focus van dit gebiedsproject ligt op het oplossen van een aantal knelpunten op de korte termijn en het klimaatbestendig maken van het gebied op de langere termijn.

De aanpak

Samen met de regioafdeling Maasduinen van de LLTB hebben betrokken agrariërs knelpunten en mogelijke oplossingen samengevoegd tot een verbeterplan. Dit plan, aangevuld met de resultaten van het veldbezoek van 10 maart 2017, vormt het vertrekpunt voor het gebiedsgericht oplossen van de knelpunten. Samen met alle betrokken agrariërs, de gemeente Beesel, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de LLTB komen we tot een klimaatbestendige inrichtingsschets en visie voor het gebied.

De stand van zaken

Er zijn al diverse maatregelen in samenwerking met de gemeente Beesel uitgevoerd. Denk hierbij aan perceel sloten uitdiepen/schonen, passeerstroken op de Sint Lambertusdijk voorzien van een duiker, verzakking van de 1e zijtak van de Schelkensbeek verwijderen/herstellen, de hoogteligging van de bodem van de watergang en de duikers controleren, het schonen van de duiker op de Sint Lambertusdijk, het verwijderen van hout(opslag) aan de noordzijde van de 1e zijtak van de Schelkensbeek en het lokaal verwijderen van aanzanding van de waterbodem. Er is een projectplan Waterwet opgesteld, waarin de plannen voor het gebied gepresenteerd zijn. Het doel is om eind 2019 tot uitvoering over te gaan van het desbetreffende projectplan.