Gebiedsproject Schelkensbeek (gemeente Beesel)


Schelkensbeek bij Broeklaan

De uitdaging

De aanleg van de A73/A74, de herinrichting van beektrajecten en aanpassingen van het waterpeil van de Maas zorgden voor nieuwe omstandigheden rond de Schelkensbeek. Een langdurige hevige regenbui zorgde in juni 2016 voor een extreem natte situatie. Genoeg aanleiding om het gesprek tussen Waterschap Limburg en de omgeving te (her)openen. De focus van dit gebiedsproject ligt op het oplossen van een aantal knelpunten op de korte termijn en het klimaatbestendig maken van het gebied op de langere termijn.

De aanpak

Samen met de regioafdeling Maasduinen van de LLTB hebben betrokken agrariërs knelpunten en mogelijke oplossingen samengevoegd tot een verbeterplan. Dit plan, aangevuld met de resultaten van het veldbezoek van 10 maart 2017, vormt het vertrekpunt voor het gebiedsgericht oplossen van de knelpunten. Samen met alle betrokken agrariërs, de gemeente Beesel, de gemeente Venlo, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de LLTB komen we tot een klimaatbestendige inrichtingsschets en visie voor het gebied.

De stand van zaken

In samenwerking met de gemeente Beesel zijn al diverse maatregelen uitgevoerd. Denk aan de herprofilering van een aantal watergangen in het gebied Meerlebroek tussen de Sint Willibrordusdijk en de A73 in april 2020 en het vergroten, verleggen en verwijderen van een aantal duikers, verbindingsbuizen tussen sloten. In 2019 werd de watergang bij de Krommenhoekerweg al verbreed en de daar aanwezige duiker vergroot. Daarmee zijn de in Projectplan Waterwet Schelkensbeek Fase 1 beschreven werkzaamheden door Waterschap Limburg afgerond en is een klimaatbestendig watersysteem rondom de Schelkensbeek weer een stap dichterbij. Omwonenden hebben actief meegedacht over de uitgevoerde werkzaamheden. De voorbereidingen voor de tweede fase van dit gebiedsproject zijn in volle gang. Ook bij de planvorming daarvoor betrekken we de omgeving.