Loobeek in Venray (Noord-Limburg)


SKOO20230418-0271 (Breedbeeld)

Inleiding

De beek ontspringt in Ysselsteyn en loopt via Smakt naar Vierlingsbeek, waar die aan Brabantse zijde als Vierlingsbeekse Molenbeek uitmondt in de Maas. Deels is de beek in oude natuurlijke staat teruggebracht, zodat ze weer kan meanderen (kronkelen) en méér water vasthouden in delen van het beekdal. Van belang is dat het een klimaatrobuust beekdal wordt, om bij hevige neerslag water te bergen en in droge periodes water vast te houden. In totaal is negen van de twaalf kilometer beek aan Limburgse zijde aangepakt.

Projectdoel

Het natuurlijke systeem van de beek, waarbij het venige/moerassig gebied het water vasthield en langzaam aan de omgeving afgaf, is in de tijd tenietgedaan. Om jaarrond voldoende water in de beek te houden moest deze op diverse plaatsen gestuwd worden. Door het zich steeds verder uitbreidende esdek, de woonkernen en de infrastructuur, is ook de diversiteit aan natuurwaarden sterk achteruitgegaan. Van belang is dat het een klimaatrobuust beekdal wordt, om bij hevige neerslag water te bergen en in droge periodes water vast te houden.

Voornamelijk vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water, de Waterwet, het Waterbeheerplan en het Nederlands natuurnetwerk (status verbindingszone en natuurbeek) zijn verplichtingen gesteld ten aanzien van het herstellen van de watersystemen, met daarbij verbeteren van landschap en ecologie. Daarnaast hebben een aantal omliggende gronden de status goudgroene natuurzone, zilvergroene natuurzone en bronsgroene landschapszone.

Wat hebben we gedaan?

 • Aanleggen van meanders en dempen van bestaande watergangen en mogelijkerwijs aanpassingen aan de bodemhoogte van de Loobeek;
 • Aanleggen van vispasseerbare drempels;
 • Verwijderen van stuwen en aanleg van één vispassage;
 • Herprofilering van de bestaande oevers van de Loobeek;
 • Aanleggen van onderhoudspaden;
 • Realisatie van een moeraszone / klimaat buffer ter hoogte van de Spurkt - Smakterveld;
 • Verbetering van de waterkwaliteit, door o.a. het realiseren van groene buffers;
 • Plaatselijk verhogen van de stroomsnelheid t.b.v. de natuurlijke dynamiek;
 • Beschermen van de kwelsituatie (ijzerrijke kwel vanuit de Overloonse duinen);
 • Voorkomen van wateroverlast door o.a. aanleg van inundatiegebieden;
 • Voorkomen van waterschaarste;
 • Waarborgen van maatschappelijke functies
 • Intensieve landbouwpercelen langs de beek zijn afgewaardeerd tot natuurpercelen, ten behoeve van agrarisch natuurbeheer door lokale agrariërs;
 • De Loobeek was belangrijk om waardevolle natuurgebieden aan elkaar te knopen.
 • Recreatieve routes verbinden.

Planning

De uitvoeringswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Betrokkenen bij project

De plannen zijn uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer, LLTB, dorpsraden, gemeente Venray, Provincie Limburg, natuurverenigingen en stakeholders in de omgeving.

Uitvoeringsprogramma De Maasgaard

Herinrichting Loobeek is één van de 13 projecten die onder het uitvoeringsprogramma De Maasgaard vallen. Programma Maasgaard is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg. Zij hebben de handen ineen geslagen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas en in Venray (gezamenlijk benoemd als gebied “Maasgaard”) flink te vergroten. Door samen te werken en verschillende doelstellingen op het gebied van water, natuur, landbouw en recreatie te combineren krijgen projecten meerwaarde en worden zaken gerealiseerd die een partij alleen vaak niet had kunnen uitvoeren.

Meer informatie

Heeft u vragen over project Loobeek? Neem dan contact op met projectleider Sam Fiers via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.


Voor meer informatie over uitvoeringsprogramma De Maasgaard kunt u de aparte projectenwebsite www.maasgaard.info bekijken.