Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen


CastenrayseVennen (Breedbeeld)

DIT PROJECT IS UITGEVOERD

Inleiding

Sinds 2021 heeft Waterschap Limburg gewerkt aan het verbeteren van de Lollebeek en de Castenrayse Vennen. Dit project is afgerond. De Lollebeek, gelegen ten westen van de A73, is aangepakt en tegelijkertijd zijn we actief bezig geweest met het bestrijden van de verdroging van de Castenrayse Vennen. Het hoofddoel om de Lollebeek over een lengte van ongeveer vier kilometer ecologisch te herstellen, is nagenoeg gerealiseerd. Dit project vormt een belangrijk onderdeel van het 'Uitvoeringsprogramma Maasgaard', dat zich richt op het realiseren van natuurdoelen, een robuust watersysteem, landbouwontwikkeling en een leefbare omgeving.

Projectdoel

Het 'Uitvoeringsprogramma Maasgaard' bestaat uit:

 • Herstel van de natte natuurparel Castenrayse Vennen

Met zorgvuldige maatregelen hebben we het waterpeil in het natuurgebied Castenrayse Vennen verhoogd, regenwater en kwelwater vastgehouden en 'gebiedsvreemd' water omgeleid. Dit vormde een belangrijke stap in het herstel van deze waardevolle natte natuurparel.

 • Herinrichting Lollebeek

De Lollebeek is op een duurzame en natuurlijke wijze heringericht, waardoor deze weer voldoet aan haar essentiële ecologische functies. De beek is omgelegd om een verbinding te creëren met de Castenrayse Vennen, waarbij ook rekening is gehouden met de belangen van de omliggende landbouw. Hierdoor is de ecologische verbinding tussen 'Landgoed de Gortmeule' en de Castenrayse Vennen versterkt. Bovendien zorgt dit ervoor dat het water tijdens droge en natte periodes beter wordt vastgehouden, waardoor afvoerpieken en -dalen worden geminimaliseerd.

 • Herstel van het Schaatsven

Het 'Schaatsven' binnen de Castenrayse Vennen is met succes grotendeels hersteld. Dankzij nauwe samenwerking met de dorpsraad van Castenray hebben we maatregelen genomen om de beleving van het ven en de omgeving te vergroten.

Welke werkzaamheden hebben we uitgevoerd?

 • Verhoging van het waterpeil van de Lollebeek en het vasthouden van grondwater om de natte natuurparel 'Castenrayse Vennen' te herstellen.
 • Herinrichting van de Lollebeek door de beek te laten slingeren en gedeeltelijk de bestaande beekloop te dempen.
 • Verwijderen van bestaande stuwen in de Lollebeek om vissen vrij te laten zwemmen door de beek.
 • Aanleg van drie voordes en stapstenen om de passage van de Lollebeek makkelijker te maken. Een voorde is een plaats in de waterloop waar men kan oversteken.
 • Maken van een cascade voor een soepele overgang van de omgelegde Lollebeek naar het bestaande traject van de beek. Een cascade is een waterval die bestaat uit een trapsgewijze reeks van kleine watervallen.
 • Omleggen en opnieuw profileren van de Kastenraayse Loop, waarbij een deel van de watergangen is gedempt.
 • Maken van een ecologische verbinding Gortmeule-Diepeleng.
 • Verleggen van de Diepeleng voor de bochtafsnijding, met de aanleg van duikers om de beekloop makkelijker te maken.
 • Succesvolle afronding van het ecologische herstelproject 'Nieuwe Natuur'.
 • Aanleg van recreatieve routes door het beekdal, waarbij bezoekers optimaal van het gebied kunnen genieten.
 • Herstel van een eiland, fundering en toegang tot het Schaatsven, inclusief het plaatsen van bebording.
 • Aanleg van een half verhard wandelpad vanaf de Rietweg naar de vlonder, met toegang tot het eiland.

Planning

Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en het project is afgerond.

Betrokkenen bij project

 • Provincie Limburg
 • Gemeente Venray
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB)
 • Staatsbosbeheer
 • Dorpsraad Castenray
 • Landgoed Gortmeule
 • Uitvoeringsprogramma Maasgaard

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met het projectteam via projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.