Vierwaarden


venlo_velden_8

Voorverkenning Vierwaarden – samenhangende aanpak ten noorden van Venlo

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave voor het gebied en doel van de voorverkenning

In november 2020 heeft Minister van Nieuwenhuizen besloten dat er met een voorverkenning (zogeheten fase 0) kan worden gestart voor een samenhangende aanpak ten noorden van Venlo. In de voorverkenning onderzoeken we welke opgaven het gebied heeft en welke denkbare oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Het doel van de voorverkenning is dat de betrokken overheden samen kunnen besluiten of en zo ja welk vervolg zij haalbaar en wenselijk vinden. Bijvoorbeeld het starten van een verkenning. In deze voorverkenning worden geen keuzes gemaakt voor een of meer oplossingsrichtingen ook vallen er nog geen oplossingsrichtingen af.

Vierwaarden

De projectnaam Vierwaarden verwijst naar vier weerden (uiterwaarden). Dit zijn de Maasoevers bij:

  1. Venlo-Velden,
  2. Grubbenvorst,
  3. Lottum en
  4. Hertogbroek (Arcen).

Het onderzoeksgebied betreft een terrassenlandschap met oude geulen. Na de hoogwaters in 1993 en 1995 zijn in het gebied dijken aangelegd. In dit gebied liggen meerdere kansen voor versterking en ontwikkeling van gebiedskwaliteiten, verbetering van de hoogwaterbescherming en verbetering van het functioneren van de rivier (waterstandsverlaging en behoud rivierbed). Denk hierbij aan mogelijke maatregelen gericht op natuur, landschap, cultuur, recreatie, toerisme, landbouw, delfstoffenwinning en waterveiligheid (dijkversterking, dijkverlegging, kwel-/natuurgeul, hoogwatergeul, nevengeul).

Een samenhangende aanpak

Het project Vierwaarden is een initiatief van gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat). Waterschap Limburg treedt namens de samenwerkende overheden op als trekker. Samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden onderzoeken ze gebiedsopgaven en de mogelijkheden om een vervolgstap te zetten. Het streven is om te komen tot één samenhangende aanpak waarin alle opgaven en ambities logisch en met oog voor de landschappelijke waarden samen komen. Zonder dat we nu al keuzes maken; dat gebeurt pas in de eventueel te starten verkenning. Een samenhangende aanpak is nodig omdat bovenstaande vier locaties in elkaars nabijheid liggen en mogelijk elkaars werking beïnvloeden. Bijvoorbeeld op het gebied van natuurontwikkeling, recreatie en toerisme, rivierkundig functioneren (waterstandsverlaging) en hoogwaterbescherming.

Bij het in beeld brengen van de opgave voor het gebied en de denkbare maatregelen komen de volgende onderwerpen aan bod, zonder dat er in de voorverkenning keuzes worden gemaakt voor of tegen bepaalde maatregelen:

  • Bij alle vier de uiterwaarden: kansen voor natuurontwikkeling en versterking van landschappelijke en cultuur-historische waarden;
  • Bij Velden: het eventueel plaatsen van een jachthaven;
  • Bij Velden: een dijkverlegging en/of nieuwe dijken om ruimte voor de Maas te behouden;
  • Bij Velden, Grubbenvorst en Lottum: dijkversterking om te voldoen aan de wettelijke waterveiligheidsnorm;
  • Bij Arcen/Hertogbroek: mogelijkheden voor waterstandverlaging en natuurontwikkeling door weerdverlaging en/of geulen;
  • Bij Grubbenvorst en Lottum: mogelijkheden voor integrale ontwikkeling van de weerden op het gebied van natuur, landschap, cultuur, recreatie (wandelen, fietsen, pleziervaart), landbouw en delfstoffenwinning.

De toekomstige opgave voor Vierwaarden en omgeving

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de 185 kilometer Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid (2017). Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Onlangs is ook de startbeslissing genomen van Vierwaarden. Maar daarna is het werk nog niet klaar.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Wat dit betekent voor de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo leest u in de factsheets.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Keesjan van den Herik via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Laatste wijziging: 09-11-2022