Broekhuizerbroek


Inleiding

Aan de westkant van de Maas ligt natuurgebied Broekhuizerbroek. Dit gebied bestaat voornamelijk uit oude maasmeanders met vochtige graslanden, moerassen, uitgeveende plassen en omliggende broekbossen. Uit onderzoek is gebleken dat dit gebied de afgelopen jaren erg is verdroogd. Waterschap Limburg wil daarom maatregelen nemen om deze verdroging te bestrijden.

Door de verdroging in Broekhuizerbroek is het natuurgebied sterk achteruit gegaan. Zo zijn de randen van Maasmeanders verdroogd. Het grondwater wat normaal gesproken richting de Maasmeanders van boven naar beneden stroomt is sterk verminderd. Ook op hoger gelegen delen binnen de oude Maasmeander zijn verdrogingsverschijnselen te zien. De boomwortels staan droog en diverse plantensoorten trekken zich terug naar lagere gedeeltes. De reeks droge jaren, de verbetering aan de waterafvoer en de onttrekkingen van drinkwater hebben ervoor gezorgd dat het natuurgebied is verdroogd. De planten, dieren en andere organismen kunnen hierdoor niet overleven. Daarnaast is de kwaliteit van het water slechter geworden.

Projectdoel

De waterkwaliteit en ecologie van het Broekhuizerbroek verbeteren door instroom van gebiedsvreemd landbouwwater in Broekhuizerbroek tegen te gaan. Ook dempen we de Langevense Loop, zodat al het water wordt omgeleid via de Boabelse Loop. We richten de Boabelse Loop opnieuw in, zodat deze de extra wateraanvoer goed kan verwerken.

Wat gaan we doen?

  • In 2019 aankoop landbouwgronden (stroken) bij Boabel voor de te realiseren maatregelen.
  • Dempen van de Langevense loop parallel aan de Broekhuizerdijk, zodat de wateraanvoer vanuit het zuidwesten wordt stopgezet en het landbouwwater wordt omgeleid via de Boabel.
  • Aanpassen van duikers onder Broekhuizerdijk om bij hoge waterafvoer overloop Langevense loop naar Broekhuizerbroek te voorkomen.
  • Herinrichten van de Boabelse Loop. Hierbij vebreden we de Boabel, zodat deze watergang de aanvoer, die eerst via de Langevense Loop afstroomde naar Broekhuizerbroek, kan verwerken. Deze herinrichting is ook nodig vanwege de vernattingsproblematiek van de landbouwgronden langs de Boabel.
  • Verkennen mogelijkheid opheffen primaire / secundaire watergangen in natuurgebied.

Behalve het waterschap is ook Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor de uitvoer van maatregelen. Zo is Staatsbosbeheer onder meer verantwoordelijk voor de functiewijziging en vernatting binnen het natuurgebied.

Planning

Inloopavond 20 december

Op dinsdagavond 20 december 2022 organiseerden we samen met gemeente Horst aan de Maas een inloopavond. Tijdens deze bijeenkomst zijn de plannen toegelicht.

Ontwerpprojectplan

Dit ontwerpprojectplan lag tot en met 11 januari 2023 ter inzage. In deze periode kon u als belanghebbende een zienswijze over het ontwerp van het projectplan bij het dagelijks bestuur van het waterschap indienen.

Ter inzage legging

Bij besluit van 18 april 2023 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan 'Herstel natte natuurparel Broekhuizerbroek' vastgesteld. Dit vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen van 25 april 2023 tot en met 5 juni ter inzage. Stukken inzien of beroepschrift indienen kan via de website van officiële bekendmakingen.

De uitvoering staat vooralsnog gepland in 2023.

Betrokkenen bij project

  • Provincie Limburg
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Staatsbosbeheer

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Jacques Timmermans, te bereiken via e-mail J.J.Timmermans@waterschaplimburg.nl.