Aanleg vispassage Molenplas (Stevensweert)


Inleiding

In de gemeente Maasgouw, tussen de kernen Ohé en Laak en Stevensweert, ligt het stroomgebied van de Oude Maas. Deze beek komt uit in de Molenplas, die is verbonden met de Biltplas. Vanuit de Biltplas is er een verbinding met de Maas. Deze twee plassen zijn nu moeilijk te passeren voor vissen. De vissen willen vanuit de Maas door de twee plassen en door de Oude Maas richting de Geleenbeek om zich voort te planten. Ze voelen normaal aan de stroming van het water welke kant ze op moeten; de zogenoemde lokstroom. Dit gaat nu niet goed doordat er weinig stroming is in de plassen. Hierdoor voelen de vissen niet welke richting ze op moeten zwemmen en kunnen ze de ingang van de Oude Maas niet altijd vinden. Om de vissen te helpen leggen Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat een nieuwe beek (vispassage) aan langs de Molen- en Biltplas. De uitvoering van werkzaamheden gebeurt onder ecologische begeleiding en in afstemming met Natuurmonumenten als eigenaar en beheerder van het gebied. De nieuwe beek krijgt de naam Verlengde Oude Maas.

Het doel

Door dit project verbetert de zwemroute voor vissen vanuit de Maas naar de Oude Maas. Hierdoor kunnen ze de plekken waar ze voortplanten beter bereiken. We voeren dit project uit zodat dit gebied voldoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van de KRW is het oppervlaktewater in Europa uiterlijk in 2027 in goede toestand terug te brengen. Dit betekent dat het water niet vervuild is en een geschikt leefgebied is voor de planten en dieren die er thuishoren.

Rijkswaterstaat onderzoekt of nog meer KWR maatregelen uitgevoerd kunnen worden in de gemeente Maasgouw. Het gaat om nog twee oevers en drie ondiepe geulen.  Meer informatie vindt u op http://www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers

Informatieavond en ter inzagelegging projectplan

Dinsdagavond 23 maart 2021 vond de online informatiebijeenkomst plaats voor de aanleg van de vispassage langs de Molen- en Biltplas in Stevensweert. Tijdens de online bijeenkomst zijn de aanleiding en het doel van dit project toegelicht en is uitgelegd hoe dit project wordt vormgegeven. De deelnemers konden tijdens deze avond reageren op de plannen en hun vragen stellen.

Er is een verslag gemaakt van deze avond, dit kunt u bekijken in de balk rechts onder downloads. Daar vindt u ook de presentatie die gegeven is tijdens de avond.

Het ontwerpprojectplan Waterwet ‘Aanleg vispassage langs de Molenplas, Verlengde Oude Maas’ ligt van 30 maart tot en met 10 mei ter inzage.

Wat gaan we doen?

Aan de oostkant langs de Biltplas en de Molenplas leggen we een vispassage aan die de naam ‘Verlengde Oude Maas’ krijgt. Deze 2 km lange nieuwe beek zal licht slingerend van de noordzijde van de Biltplas naar de monding van de Oude Maas aan de zuidkant van de Molenplas stromen. Doordat het water door een smalle, ondiepe, bedding loopt, stroomt het harder. De lokstroom is daar dan ook sterker dan in de Molenplas. Hierdoor ontstaat een soort hulproute voor de vissen. Deze vispassage leggen we aan in de bestaande natuur en zoveel mogelijk daar waar vroeger een beek stroomde.

Op verschillende plekken komen oversteekplaatsen voor wandelaars over de nieuwe beek. Eén daarvan is bij de parkeerplaats aan de Verlengde Oude Maasweg, waar een aquaduct wordt gemaakt om de Verlengde Oude Maas te laten kruisen met de Echtermolenbeek. De Molenbeek zal onder de nieuwe vispassage doorstromen naar de Biltplas. Ook komen er op vier plekken doorwaadbare plaatsen voor de grote grazers: op die manier kunnen de Galloway-runderen en de Konikpaarden van de ene kant van de beek naar de andere kant lopen.

De beek wordt aangelegd in het leefgebied van verschillende plant- en diersoorten. De werkzaamheden gebeuren daarom onder ecologische begeleiding en buiten het broedseizoen. Als dat nodig is, treffen we maatregelen om de planten en dieren zo min mogelijk te verstoren.

Planning

Naar verwachting starten de werkzaamheden in het najaar van 2021. Eerder vinden al wel enkele voorbereidingen plaats. Waaronder het plaatsen van stokken voor één oeverhol van de bever. We verwachten namelijk dat dit hol verlaten is, maar willen dit zeker weten. Door er stokken voor te plaatsen kunnen we zien of de bever het hol nog gebruikt. Als de bever er in (of uit) wil knaagt hij namelijk de wilgenstokjes door. Bij de uitvoering wordt er rekening gehouden met de reeds aanwezige planten en dieren in het gebied. Beperkingen en voorwaarden hiervoor worden vastgelegd in een zogenaamd ecologisch werkprotocol, waar de uitvoerder zich aan moet houden.

Daarnaast is het nodig bomen en struiken weg te halen. Dat gebeurt na het broedseizoen. Eind mei hangen we vleermuiskasten op tussen de Biltplas en de Oude Maasweg. Op dit moment zitten er geen vleermuizen in het moerasgebiedje waar een deel van de bomen moet verdwijnen voor de aanleg van de beek. Maar mocht het beestje zich hier de komende tijd alsnog vestigen, dan bieden we met de kasten een alternatieve verblijfsplaats.

Het werk gaat naar schatting 6 maanden duren.

Wat merkt u?

Het deel van het gebied waar wordt gewerkt, is tijdens de uitvoering voor de veiligheid afgesloten voor wandelaars en sportvissers. De vissteiger en de bijbehorende parkeerplaats zijn dan niet bereikbaar. Het vogeluitkijkpunt blijft wel bereikbaar via de stapstenen. Machines en vrachtauto’s in het terrein kunnen daarnaast voor geluids- en stofoverlast zorgen.

Dit project komt tot stand in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.