Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen


luchtfoto-lollebeek-april-2014-1

Inleiding

Vanaf 2021 verbetert Waterschap Limburg de Lollebeek en de Castenrayse Vennen. De Lollebeek ten westen van de A73 wordt aangepakt. En tegelijkertijd bestrijden we de verdroging van de Castenrayse Vennen. Het doel is om de Lollebeek over een lengte van ongeveer vier kilometer ecologisch te herstellen. Dit project is onderdeel van Uitvoeringsprogramma Maasgaard. Dit programma streeft naar invulling van natuurdoelen, robuust watersysteem, landbouw en leefbaarheid. Het project wordt uitgevoerd door het bedrijf ‘Vissers-Ploegmakers’ uit Oss.

Lollebeek stuw oudProject Castenrayse Vennen

Projectdoel

Het 'Uitvoeringsprogramma Maasgaard' bestaat uit:

Herstel van de natte natuurparel Castenrayse Vennen

Voor de natte natuurparel Castenrayse Vennen worden maatregelen genomen om het peil in dit natuurgebied te verhogen. Verder wordt het gebiedseigen water (regenwater en kwelwater) vastgehouden en leiden we het ‘gebiedsvreemde’ water om. Dit is water van buiten het gebied dat een andere kwaliteit heeft dan het gebiedseigen water. Daarmee wordt de basis gelegd voor het herstellen van de natte natuurparel.

Herinrichting Lollebeek

De Lollebeek wordt robuust ingericht zodat deze voldoet aan haar natuurfunctie. Ook wordt de beek omgelegd om de Castenrayse Vennen, afgestemd op het behoud van een duurzame positie van de landbouw in de directe omgeving. Realisatie ecologische verbinding Het ecologisch verbinden van het ‘Landgoed de Gortmeule’ met de Castenrayse Vennen. Hierbij wordt ruimte gemaakt voor het vasthouden en opvangen van water in droge en extreem natte perioden. Zo worden afvoerpieken en -dalen verminderd. Herstel van het Schaatsven Het binnen de Castenrayse Vennen gelegen ‘Schaatsven’ wordt grotendeels hersteld. Samen met de dorpsraad van Castenray worden maatregelen genomen om de beleving van dit ‘Schaatsven’ en omgeving te vergroten.

De ‘Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen’ wordt uitgevoerd door Waterschap Limburg samen met de Provincie Limburg, de gemeente Venray, de gemeente Horst aan de Maas, de LLTB, Staatsbosbeheer, de Dorpsraad Castenray en Landgoed de Gortmeule.

Wat gaan we doen?

 • We gaan de natte natuurparel ‘Castenrayse Vennen’ herstellen door het waterpeil van de Lollebeek licht te verhogen en het grondwater vast te houden;
 • De Schaatsven gaan we herinrichten (baggeren en vegetatie verwijderen);
 • De Lollebeek laten meanderen en herinrichten en de bestaande Lollebeek voor een deel dempen;
 • We verwijderen bestaande stuwen in de Lollebeek, zodat vissen weer vrij door de beek kunnen zwemmen;
 • Drie voordes en stapstenen aanbrengen voor passage van de Lollebeek;
 • Het realiseren van een cascade voor de overgang van de omgelegde Lollebeek naar de bestaande loop van de Lollebeek;
 • De Kastenraayse Loop omleggen en herprofileren;
 • Een deel van de Kastenraayse Loop of hierop afwaterende watergangen dempen;
 • Het realiseren van de verbinding Gortmeule-Diepeleng;
 • De Diepeleng verleggen ten behoeve van de bochtafsnijding;
 • Duikers aanbrengen voor passage van de beekloop;
 • Realiseren van het ecologisch herstelproject Nieuwe Natuur;
 • Recreatieve routes door het beekdal aanleggen;
 • Een eiland, fundering en toegang tot het Schaatsven herstellen en het plaatsen van bebording;
 • Een half verhard wandelpad aanleggen vanaf de Rietweg naar de vlonder met toegang tot het eiland.

Planning

In het najaar van 2021 is gestart met de uitvoering van het project. Volgens planning zal in de loop van het voorjaar van 2022 het werk worden afgerond.

Betrokkenen bij project

 • Provincie Limburg
 • Gemeente Venray en gemeente Horst aan de Maas
 • Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB)
 • Staatsbosbeheer
 • Uitvoeringsprogramma Maasgaard

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jan Jacobs. Dit kan via het telefoonnummer +316 520 411 70 of per e-mail naar j.jacobs@waterschaplimburg.nl.