Broekhuizerbroek


Inleiding

Aan de westkant van de Maas ligt natuurgebied Broekhuizerbroek. Dit gebied bestaat voornamelijk uit oude maasmeanders met vochtige graslanden, moerassen, uitgeveende plassen en omliggende broekbossen. Uit onderzoek is gebleken dat dit gebied de afgelopen jaren erg is verdroogd. Waterschap Limburg wil daarom maatregelen nemen om deze verdroging te bestrijden.

Door de verdroging in Broekhuizerbroek is het natuurgebied sterk achteruit gegaan. Zo zijn de randen van Maasmeanders verdroogd. Het grondwater wat normaal gesproken richting de Maasmeanders van boven naar beneden stroomt is sterk verminderd. Ook op hoger gelegen delen binnen de oude Maasmeander zijn verdrogingsverschijnselen te zien. De boomwortels staan droog en diverse plantensoorten trekken zich terug naar lagere gedeeltes. De reeks droge jaren, de verbetering aan de waterafvoer en de onttrekkingen van drinkwater hebben ervoor gezorgd dat het natuurgebied is verdroogd. De planten, dieren en andere organismen kunnen hierdoor niet overleven. Daarnaast is de kwaliteit van het water slechter geworden.

Projectdoel

Doel van de geplande werkzaamheden is om de waterkwaliteit en ecologie van het natuurgebied Schuitwater te verbeteren. De Natte Natuurparel Broekhuizerbroek ligt in het Schuitwater en behoort tot de eerste gebieden die zijn onderzocht in het kader van de verdrogingbestrijding. Dit in opdracht van de Provincie Limburg. We leiden de afwatering van de Langevense loop vanuit het zuidwesten om via de Boabel. Zo wordt de natte natuurparel niet langer belast met gebiedsvreemd water uit het omringende landelijke gebied. Daarnaast kan het gebiedseigen water meer vastgehouden worden, omdat er geen doorvoer richting de Broekhuizermolenbeek nodig is. Om deze omleiding te realiseren wordt de Langevense loop afgesloten en vergroten we de bergings- en afvoercapaciteit van de Boabel. Ook beperken we daarbij de wateroverlast rondom de knelpunten Hanenberg en Vlasweg. Waar het kan optimaliseren we de voorzieningen voor beheer en onderhoud.

Wat gaan we doen?

  • Afsluiten van de Langevense loop parallel aan de Broekhuizerdijk, zodat de wateraanvoer vanuit het zuidwesten wordt stopgezet en het landbouwwater wordt omgeleid via de Boabel.
  • Aanpassen van duikers onder Broekhuizerdijk om bij hoge waterafvoer overloop Langevense loop naar Broekhuizerbroek te voorkomen.
  • Herinrichten van de Boabelse Loop. Hierbij verbreden we de Boabel, zodat deze watergang de aanvoer, die eerst via de Langevense Loop afstroomde naar Broekhuizerbroek, kan verwerken. Deze herinrichting is ook nodig vanwege de vernattingsproblematiek van de landbouwgronden langs de Boabel.
  • Verkennen mogelijkheid opheffen primaire / secundaire watergangen in natuurgebied.

Behalve het waterschap is ook Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor de uitvoer van maatregelen. Zo is Staatsbosbeheer onder meer verantwoordelijk voor de functiewijziging en vernatting binnen het natuurgebied.

Planning

Inloopavond 20 december

Op dinsdagavond 20 december 2022 organiseerden we samen met gemeente Horst aan de Maas een inloopavond. Tijdens deze bijeenkomst zijn de plannen toegelicht.

Ontwerpprojectplan

Dit ontwerpprojectplan lag tot en met 11 januari 2023 ter inzage. In deze periode kon u als belanghebbende een zienswijze over het ontwerp van het projectplan bij het dagelijks bestuur van het waterschap indienen.

Ter inzage legging

Bij besluit van 18 april 2023 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan 'Herstel natte natuurparel Broekhuizerbroek' vastgesteld. Dit vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger lagen van 25 april 2023 tot en met 5 juni ter inzage.

De uitvoering is op dit moment in volle gang.

Betrokkenen bij project

  • Provincie Limburg
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Staatsbosbeheer

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan, tijdens kantooruren, contact op met de omgevingsmanager Jacques Timmermans, te bereiken via e-mail J.J.Timmermans@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.