Schade veroorzaakt door een plan/besluit


Op deze pagina vindt u informatie over schade die veroorzaakt wordt door wat we formeel noemen een plan dat met een onherroepelijk besluit is vastgesteld door gemeente, waterschap of provincie, zoals een Projectbesluit en/of een bestemmingsplan en/of gedoogplicht op grond van de Omgevingswet.

Voorbeelden

 • Uw woning, grond of bedrijf is minder waard geworden
 • U heeft schade doordat u, tijdelijk of permanent, moet omrijden
 • U heeft minder omzet gedraaid doordat u bedrijf niet of minder goed bereikbaar was
 • Een deel van uw oogst is vervallen door voorbereidende onderzoeken *

* vergoeding bij voorbereidende onderzoeken

Voor het uitvoeren van voorbereidende onderzoeken geeft het waterschap geen vergoeding. Voor en na het onderzoek leggen wij met u de situatie vast. Mocht er onverhoopt schade zijn, dan stellen we in goed overleg samen met u de schadevergoeding vast. Daarbij maken we bij gewas- en structuurschade gebruik van de LTO-Gasunienormen. Als het onverhoopt niet lukt om in goed overleg tot een schadevergoeding te komen, kunt u een verzoek tot nadeelcompensatie indienen.

Hoe dien ik een schadeverzoek in?

U kunt uw verzoek schriftelijk indienen, gericht aan het schadeloket van het Waterschap Limburg

 • Postbus 2207, 6040 CC Roermond of via info@waterschaplimburg.nl
 • Ondertekend, voorzien van dagtekening, naam en adres
 • Beschrijf:
  Het besluit of de handeling die de schade heeft veroorzaakt
  De aard, de omvang en het bedrag van de schade
  Hoe u denkt dat de schade moet worden vergoed: bijvoorbeeld de hoogte van de vergoeding
  Voeg relevante gegevens of foto’s toe

Procedure

 • Binnen twee weken ontvangt u een bevestiging
 • Een onafhankelijke commissie geeft een concept- en definitief advies
 • Op basis hiervan neemt het waterschap een besluit. Dit proces duurt ongeveer 9 maanden
 • U kunt tegen dit besluit in bezwaar gaan en daarna eventueel beroep instellen bij de rechtbank

Tips

 • Laat u goed informeren
 • Bekijk de wetten, de regelingen en achterliggende plannen
 • Neem contact op met het waterschap bij onduidelijkheden

Zie ook


Juridische termen

Bij een gesprek over schade komen veel juridische termen kijken.

We lichten deze graag voor u toe.

Nadeelcompensatie

Het waterschap werkt met het oog op hoogwaterbescherming aan sterke dijken. Zo worden er besluiten genomen in het algemeen belang. Soms brengen deze besluiten uitzonderlijk veel nadeel met zich mee voor enkele personen of bedrijven. In dit geval kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding in het kader van nadeelcompensatie. De schade mag dan niet al op een andere manier vergoed zijn (zoals bijvoorbeeld door een verzekering). Dit is vastgelegd in de Waterwet op basis van een wijziging in het projectplan Waterwet of het opleggen van een gedoogplicht. Vanaf vermoedelijk 1 januari 2022 geldt de Omgevingswet.

Planschade

Planschade is de vermogensschade of inkomensschade die ontstaat na een verandering van de planologische situatie. Bijvoorbeeld wanneer u uitzonderlijk veel nadeel ondervindt doordat voor een dijkversterking een bestemmingsplan wordt herzien of met een omgevingsvergunning wordt afgeweken van een bestemmingsplan.

De schadevergoedingsregels in het omgevingsrecht, waaronder die voor gedoogplichten, zijn vastgelegd in hoofdstuk 15 van de Omgevingswet.

Het verzoek om nadeelcompensatie moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het projectbesluit of gedoogplicht heeft genomen.

Met de invoering van de Omgevingswet is de term ‘planschade’ komen te vervallen en valt dit onder het begrip nadeelcompensatie.

Normaal maatschappelijk risico

Bij nadeelcompensatie geldt een zogeheten normaal maatschappelijk risico. Dat is een eigen risico of ondernemersrisico bij maatschappelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat het deel van de schade dat binnen het normaal maatschappelijk risico valt, voor rekening blijft van de aanvrager. In de wet is het normaal maatschappelijk risico vastgesteld op minimaal 2%, maar het waterschap kan dit ook hoger vaststellen.

Klik hier voor een verklarend rekenvoorbeeld.

Actieve risico aanvaarding

We spreken van actieve risicoaanvaarding als iemand weet of kan weten dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling nadelige veranderingen kan meebrengen en hij of zij toch tot de aankoop van grond, een woning of bedrijf overgaat. U heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Bekijk de regeling Nadeelcompensatie van Waterschap Limburg.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.