Herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg


Geleenbeek_OudeRijksweg

Inleiding

Waterschap Limburg heeft voor de Geleenbeek Oude Rijksweg een opgave beekherstel en verbeteren waterkwaliteit. Hiervoor dient Waterschap Limburg maatregelen te treffen waardoor de Geleenbeek weer voldoet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen.

Wat gaan we doen?

Behalve het halen van de KRW-norm, wil het waterschap ook hier het leefklimaat voor de vissen verbeteren. De Geleenbeek is op dit traject nog geen goede biotoop voor vissen. Dit willen we veranderen.

Daarnaast is de vorm van de rechte beek niet geschikt voor de levensgemeenschappen die er thuishoren. Door intensief onderhoud ontbreekt begroeiing voor voldoende schaduw op de beek. Hierdoor zie je nauwelijks waterplanten en kleine waterdieren.

Planning

In het vierde kwartaal van 2022 zullen de gesprekken met de belanghebbenden plaatsvinden. Voor het einde van het jaar zal deze  inventarisatie rond zijn. Terugkoppeling van het schetsontwerp kunt u verwachten in het voorjaar van 2023. Vóór de zomer van 2023 volgt dan het definitieve ontwerp. Vanaf juli 2023 wordt vervolgens het vergunningentraject van het projectplan opgestart.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.