Herinrichting Geleenbeek traject Millen-Nieuwstadt


Inleiding

Waterschap Limburg gaat bij de Geleenbeek tussen Millen en Nieuwstadt zorgen voor beekherstel. Dit houdt in dat het waterschap maatregelen neemt zodat de Geleenbeek voldoet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is de Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen.

Projectdoel

Het doel is het natuurlijke systeem van de beek te herstellen en daarmee te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat we de natuur in en om de beek weer meer ruimte geven. We verbeteren de waterkwaliteit door aanleg van een waterbuffer om het aantal riool-overstorten te verminderen, hebben aandacht voor de ecologie en zorgen dat vissen weer makkelijk door de beek kunnen zwemmen richting hun paaigronden (waar ze zich voortplanten). Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar de Geleenbeek maar ook naar de verbinding tussen de Geleenbeek, de Vloedgraaf en Rode Beek bij Millen.

Wat gaan we doen?

Om tot een ontwerp én een projectplan te komen, heeft een verkenning/ inventarisatie plaatsgevonden en volgen we vanaf begin 2023 twee sporen; direct en indirect. Bij de indirecte dialoog informeren wij de omgeving via de website van het waterschap en nieuwsbrieven. Bij de directe dialoog hebben we persoonlijk contact in drie stappen.

Stap 1: Inventarisatie
We hebben de knelpunten, wensen en ervaringen in het gebied in kaart gebracht en hebben mogelijke oplossingen verkend. Ook is er gekeken naar verbeterkansen van het gebied rondom de Geleenbeek. Deze inventarisatie heeft plaatsgevonden via één-op-één gesprekken en informatiebijeenkomsten voor belangstellenden en belanghebbenden.

Stap 2: Schetsontwerp
Er is eind 2022 een schetsontwerp opgesteld waarin -indien mogelijk- de wensen en aandachtspunten uit de inventarisatiefase zijn meegenomen. Dit schetsontwerp is gedeeld met de omgeving. Het doel van deze terugkoppeling is de kansen, mogelijkheden, belangen en inzichten met elkaar te bespreken. Deze gesprekken hebben de input geleverd voor de verdere uitwerking van het ontwerp.

Stap 3: Definitief ontwerp
Tijdens deze stap wordt het definitief ontwerp gedeeld met de omgeving. Hierbij geven we uitleg over de keuzes en een toelichting op het vervolg van het project. Afhankelijk van de behoefte, is deze terugkoppeling schriftelijk of fysiek tijdens een bewonersmiddag/avond.

Planning

Op dit moment wordt gewerkt aan de planuitwerking en worden de gesprekken rondom grondverwerving gevoerd.

Dinsdag 28november jongstleden is het voorlopig ontwerp toegelicht  aan omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden. Nu wordt het definitief ontwerp uitgewerkt.

Het vergunningentraject is voorzien in de 1e helft van 2024 en de start van de uitvoering wordt eind 2024/ begin 2025 voorzien.

Hoe bereiken wij de omgeving?

We benaderen onze doelgroepen op verschillende wijze.

  • De sleutelfiguren in het projectgebied, zoals direct betrokken bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het zoekgebied, worden via een bewonersbrief geïnformeerd over het project. Daarnaast vinden er een-op-eengesprekken en inloopmiddagen/avonden plaats zoals hierboven beschreven.
  • De gebruikers van het gebied, bewoners en organisaties in de nabije omgeving van het zoekgebied. Deze groep wordt geïnformeerd door middel van een bewonersbrief, de projectpagina, de nieuwsbrief en deelname aan inloopmiddagen/avonden. Daarnaast wordt een kennisgeving van deze verkenning van het project gepubliceerd via: https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Volg ook onze website MetElkaar.

Betrokkenen bij het project

  • Gemeente Sittard-Geleen
  • Omwonenden

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.