Herinrichting Geleenbeek Holtum-Baakhoven


Geleenbeek_Holtum_Baakhoven_foto-13

Inleiding

Waterschap Limburg gaat bij de Geleenbeek Holtum-Baakhoven zorgen voor beekherstel. Dit houdt in dat het waterschap maatregelen neemt zodat de Geleenbeek voldoet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is de Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen. Het tweede doel van het waterschap is te voldoen aan de Normering Regionale Wateroverlast voor het gebied in Baakhoven.

Projectdoel

Het projectgebied, aangeduid met 2, loopt van de Holtummerweg benedenstrooms tot voorbij Baakhoven. Het projectgebied is daarom opgeknipt in perceel 2a, 2b en 2c. Ter verduidelijking is in de kaart het zoekgebied weergegeven.

Afbeelding1

Vanwege de verbreding van de Rijksweg A2 tussen knooppunt ’t Vonderen en Kerensheide, is het noodzakelijk om het deel van de Geleenbeek dat parallel aan de snelweg ligt te verleggen. Dit deel van de herinrichting van de Geleenbeek is onderdeel van het Tracébesluit A2 dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. De Geleenbeek wordt door Rijkswaterstaat landschappelijk ingepast langs de verbrede A2.

Wat gaan we doen?

Om tot een ontwerp én een projectplan te komen, volgen we vanaf het najaar van 2022 twee sporen; direct en indirect. Bij de indirecte dialoog informeren wij de omgeving via de website van het waterschap en nieuwsbrieven. Bij de directe dialoog hebben we persoonlijk contact in drie stappen.

Stap 1: Inventarisatie
We brengen de knelpunten, wensen en ervaringen in het gebied in kaart en verkennen mogelijke oplossingen. Ook benoemen we de verbeterkansen van het gebied rondom de Geleenbeek. Deze inventarisatie gebeurt  via één-op-één gesprekken. Ook organiseren we een inloopmiddag/avond voor belangstellenden en belanghebbenden.

Stap 2: Schetsontwerp
We maken een schetsontwerp waarin -indien mogelijk- de wensen en aandachtspunten uit de inventarisatiefase zijn meegenomen. Dit schetsontwerp wordt gedeeld met de omgeving. Het doel van deze terugkoppeling is de kansen, mogelijkheden, belangen en inzichten met elkaar te bespreken. Deze gesprekken leveren de input voor de verdere uitwerking van het ontwerp.

Stap 3: Definitief ontwerp
Tijdens deze stap wordt het definitief ontwerp gedeeld met de omgeving. Hierbij geven we uitleg over de keuzes en een toelichting op het vervolg van het project. Afhankelijk van de behoefte, is deze terugkoppeling schriftelijk of fysiek tijdens een bewonersmiddag/avond.

Hoe bereiken wij de omgeving?

We benaderen de twee doelgroepen op verschillende wijze.

  1. De sleutelfiguren in het projectgebied 2a, 2b en 2c. Zoals direct betrokken bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het zoekgebied. Deze groep wordt via een bewonersbrief geïnformeerd over het project. Daarnaast vinden er één-op-één gesprekken en inloopmiddagen/avonden plaats zoals hierboven beschreven.
  2. De gebruikers van het gebied, bewoners en organisaties in de nabije omgeving van het zoekgebied. Deze groep wordt geïnformeerd door middel van een bewonersbrief, de projectpagina, de nieuwsbrief en deelname aan inloopmiddagen/avonden.
    Daarnaast wordt een kennisgeving van deze verkenning van het project gepubliceerd via de website: https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Planning

  • Start planuitwerking: tweede helft 2023,
  • Eind 2023/ begin 2024 definitief ontwerp gereed,
  • 2024: procedures en aanbesteding,
  • 2025: start uitvoering.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.