Verkenning Inundatiegebieden Geleenbeek


geleenbeek munstergeleen

Inleiding

Bij hoge afvoeren van de Geleenbeek treedt deze op laaggelegen gronden in landelijk gebied soms buiten haar oevers. Dan ontstaan inundaties of overstromingen. Deze overstromingen zijn een natuurlijk gevolg van hoge afvoeren. De inundatiegebieden zorgen voor waterberging. Zij leveren hiermee een bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast in benedenstrooms gelegen bebouwde gebieden. Om wateroverlastproblemen niet erger te laten worden, willen we zeker stellen dat deze gebieden ook in de toekomst onder water kunnen blijven lopen. Dit is belangrijk omdat door klimaatverandering piekafvoeren steeds hoger kunnen worden. Daarom willen we deze gebieden in onze regelgeving aanwijzen als inundatiegebieden.

Omgevingswet

Deze aanwijzing is onderdeel van de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Daarbij wordt de regelgeving van het waterschap (de Keur) omgezet naar de waterschapverordening. Om te leren werken met de nieuwe Omgevingswet worden enkele pilots uitgevoerd en één daarvan is de aanwijzing van nieuwe inundatiegebieden.

Wat gaan we doen?

In de verkenning is eerst onderzocht voor welke stroomgebieden het aanwijzen van inundatiegebieden zinvol is. Vervolgens zijn criteria bepaald voor het aanwijzen van inundatiegebieden. Op basis hiervan is besloten om in deze verkenning inundatiegebieden te gaan aanwijzen langs de Geleenbeek tussen Heerlen en Sittard. Hiervoor is gekozen omdat in het stroomgebied van de Geleenbeek diverse laag gelegen gebieden bij hoge afvoeren onder water lopen én omdat bij het verdwijnen van deze inundatiegebieden het risico op wateroverlast, met name in het centrum van Sittard groter wordt.

Gevolgen voor deze gebieden

Na aanwijzing van deze gronden betekent dit concreet, dat bouwen of ophogen van het terrein vergunningplichtig wordt. Het waterschap kan dan in een vergunning bijvoorbeeld als voorwaarde stellen dat in de nabije omgeving ter compensatie nieuwe waterbergingsruimte wordt gemaakt, zodat er per saldo geen waterberging verdwijnt.

Aan de huidige gebruiksmogelijkheden van de gebieden verandert niets. De gebieden kunnen in de toekomst op dezelfde manier gebruikt worden als nu. Ook treffen we geen maatregelen om gebieden in de toekomst vaker onder water te laten lopen dan nu het geval is. We willen alleen voorkomen dat door toekomstige plannen de waterberging in het gebied afneemt.

Over welke gebieden gaat het?

De aan te wijzen inundatiegebieden liggen langs de Geleenbeek tussen Heerlen en Sittard. De gebieden zijn bepaald op basis van overstromingskaarten, grondgebruik en logische perceelgrenzen. Op onderstaande kaart is te zien welke gronden we willen aanwijzen. De details en perceelgrenzen kunt u het beste bekijken via het kaartje onder de downloads hiernaast.

Inundatiegrenzen_GeleenbeekV91024_1[1]

Planning

Donderdag 24 februari 2022 is voor belanghebbenden een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Op basis van reacties wordt de begrenzing mogelijk hier en daar nog aangepast. De formele besluitvorming, waarop ook inspraak mogelijk is, vindt naar verwachting plaats in de loop van 2022.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.