Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren


herinrichting rode beek

Inleiding

De Rode Beek is een beek met een bijzonder internationaal karakter en ontspringt zowel in Nederland als in Duitsland. De beek stroomt door Duitsland en Nederland en komt uit in de Geleenbeek. In het verleden zijn de bochten uit de beek gehaald en is de beek recht gemaakt zodat mijnwater sneller weg kon stromen. Ondertussen is een groot deel van de Rode Beek weer natuurlijk slingerend ingericht. Dat betekent dat we de natuurlijke bochten van vroeger hebben teruggebracht in de loop van de beek. Alleen een klein deel bij Tüddern in Duitsland en het deel van de beek tussen Millen en Susteren is nog niet opnieuw ingericht. De verkenning voor de inrichting van dit laatste deel tussen Millen en Susteren is nu gestart.

Projectdoel

Het doel is het natuurlijke systeem van de beek te herstellen en daarmee te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat we de natuur in en om de beek weer meer ruimte geven.  We verbeteren de waterkwaliteit, hebben aandacht voor de ecologie en zorgen dat vissen weer makkelijk door de beek kunnen zwemmen richting hun paaigronden (waar ze zich voortplanten). Ook zorgen we dat het water langzamer door de beek stroomt om verdroging door klimaatverandering tegen te gaan.

Daarnaast moet in de kern van Susteren de oeverbescherming vervangen worden, vanwege verslechterde onderhoudsstaat.

Wat willen we gaan doen?

We willen de Rode Beek zoveel mogelijk natuurlijk (her)inrichten. Dit willen we bereiken door:

  • de rechte loop aan te passen tot een slingerende natuurlijke beek;
  • de natuur meer ruimte te geven in en om de beek;
  • benutten van kansen voor recreatie;
  • vissen de mogelijkheid geven om makkelijker door de beek te zwemmen door obstakels weg te halen of te zorgen dat vissen er langs kunnen zwemmen.

Bij het vervangen van de oeverbescherming in de kern van Susteren kijken we naar de mogelijkheden voor een natuurlijke uitstraling binnen de beperkte ruimte, zodat ook dit deel van de Rode Beek zoveel als mogelijk bijdraagt aan de projectdoelen.

Bodemonderzoek

In oktober startte Waterschap Limburg met het verkennend bodemonderzoek voor het project Rode Beek Millen-Susteren. Ingenieursbureau Geonius kreeg de opdracht om dit onderzoek uit te voeren.

Hoe ziet zo’n onderzoek eruit?

De onderzoekers gebruiken een handgrondboor om grondmonsters te verzamelen. Deze monsters worden onderzocht. De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage verkennend bodemonderzoek.
Voorafgaand aan het boren vindt er een controle plaats op de mogelijke aanwezigheid van niet ontplofte explosieven. Deze plekken worden met een piketpaaltje met rood vlaggetje gemarkeerd en later wordt dit paaltje weer verwijderd. Deze controle is nodig voor de veldwerkers om  veilig te kunnen werken.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Grondmonsters zijn verzameld op percelen van het waterschap en projectpartners. Het projectgebied Rode Beek Millen-Nieuwstadt loopt naast de kern van Nieuwstadt, langs de Duits-Nederlandse grens, de Westzipfel naar de kern van Susteren tot aan de N276.

Peilbuizen

In oktober zijn op diverse plekken tijdelijke peilbuizen geplaatst. Deze buizen blijven in het veld staan. Ze geven ons inzicht in de grondwaterstanden ter plekke.

Planning

Medio 2021 is de verkenning van de mogelijkheden gestart. In 2022 werkten we de ideeën samen met de omgeving verder uit tot concrete plannen. Het voorlopig ontwerp is maandag 4 december tijdens een bewonersavond met bewoners en belangstellenden gedeeld. De uitvoeringswerkzaamheden starten waarschijnlijk in de loop van 2024 en zijn in 2025 afgerond.

Betrokken partijen

Door het grensoverschrijdende karakter van de Rode Beek werken we intensief samen met onze Duitse partners: de Gemeinde Selfkant, Kreiss Heinsberg en die Bezirksregierung Köln. Op Nederlands grondgebied werken we samen met onder meer de provincie Limburg, Natuurmonumenten en de gemeente Echt-Susteren en de gemeente Sittard-Geleen.

Filmpje Rode Beek

Dit filmpje over de Rode Beek is opgenomen voor het nieuwe waterbeheerprogramma 'Limburgs water in een veranderend klimaat'. Kijk voor meer informatie hierover op: www.limburgswaterineenveranderendklimaat.nl

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.