Gebiedsontwikkeling Baarlo - Hout-Blerick


Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken en behouden we ruimte voor de rivier. Dit is nodig om nu en in de toekomst veilig te blijven wonen, werken en recreëren. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen met andere overheden en de omgeving zoeken wij naar mogelijkheden om gebieden niet alleen hoogwaterveilig te maken, maar ook leefbaar en aantrekkelijk te houden voor de toekomst. Dat kan door opgaven voor dijkversterking, ruimte voor water, landbouw, natuur, recreatie en wonen te combineren. Gebiedsontwikkeling noemen we dat. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave

De huidige dijk beschermt de dorpskern Baarlo en het landelijke gebied ten noorden hiervan. Op dit moment is de dijk niet hoog, sterk en stabiel genoeg om Baarlo en Hout-Blerick ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De dijk moet worden verhoogd, verlegd en er moeten nieuwe dijken worden aangelegd.

Met de gebiedsontwikkeling Baarlo - Hout-Blerick gaan we met deze opgave aan de slag. Het gaat om:

  • Dijkversterking van de huidige kering in Baarlo Midden;
  • Aanleg nieuwe kering in Baarlo Zuid met aansluiting op hoge grond;
  • Dijkverlegging (systeemmaatregel) in Baarlo Noord - Hout-Blerick (Laerbroeck) om ruimte voor de Maas te behouden;
  • Beekherstel Kwistbeek om betere omstandigheden te creëren voor planten en dieren die van oorsprong in de beek thuishoren;
  • Aanleggen van kwelgeulen om verdwenen leefgebieden van waterplanten en -dieren in en langs de Maas weer zoveel mogelijk terug te brengen;
  • Gebiedsontwikkeling Hummerenweg, om te komen tot een verandering van het gebied waarbij de herinrichting van het gebied en de sloop van kassen centraal staan
  • Aanpassen evacuatieroutes om bij hoogwater tijdig en veilig te kunnen evacueren.


Ook zijn de volgende 3 onderzoeksopgaven geformuleerd:

  1. onderzoek naar potentiële herbouwlocaties vanwege de dijkverlegging in Laerbroeck waardoor woningen die te laag liggen verwijderd moeten worden;
  2. een veilige en toekomstbestendige inrichting van het middengebied Laerbroeck (gebied tussen het wooneiland en de verlegde dijk);
  3. haalbaarheidsstudie voor extra kwelgeulen.


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, de gemeenten Peel en Maas en Venlo en Waterschap Limburg werken samen aan het project Baarlo – Hout-Blerick. Een integrale gebiedsontwikkeling, gericht op een hoogwaterveilig en aantrekkelijk Maaslandschap, nu en in de toekomst.

Wilt u zien welke opgave speelt in welk deel van het projectgebied Baarlo – Hout-Blerick?
Kijk dan op deze kaart waarbij u kunt inzoomen en toelichtingen kunt krijgen door de icoontjes aan te klikken.

Combinatielogo van de overheden

Het proces

Bij elk project betrekken we belanghebbenden. Daarmee verwachten we betere oplossingen te vinden. Alle kennis uit het gebied is nodig om zorgvuldige keuzes te maken. Het project Baarlo – Hout-Blerick doorloopt 3 fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase.

Wat is er gedaan en waar staan we nu?

Vanaf de start van het project ging het waterschap samen met de andere partijen in gesprek met de omgeving. Samen met de omgeving zijn eerst alle mogelijke oplossingen verkend, daarna diverse alternatieven vergeleken waarna het voorkeursalternatief is vastgesteld. Op 13 juni 2023 is de Voorkeursbeslissing gepubliceerd in de staatscourant en is het Programma met Nota van Antwoord en planMER ter inzage gelegd.

Wat gaat er nog gebeuren?

Het project bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt. Dat doen we samen met de omgeving. De omgeving wordt betrokken bij de uitwerking van de onderzoeksopgaven naar de herbouwlocaties, inrichting middengebied en extra kwelgeulen. En bij het ontwerpproces en de inpassing in de omgeving.
De planuitwerkingsfase eindigt met een Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet en in Omgevingsplannen. Deze stukken worden ter inzage gelegd en de omgeving kan formeel reageren op de plannen. Daar waar de zienswijzen leiden tot nieuwe inzichten, kan dat leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Na goedkeuring door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Limburg, Waterschap Limburg en betrokken gemeenten, komen de plannen nog ter inzage voor beroep bij de Raad van State.

Na de planuitweringsfase volgt de realisatiefase. Er wordt een aannemer gecontracteerd en de omgeving wordt geïnformeerd over de uitvoering.

Download de planning voor het project Baarlo - Hout-Blerick in pdf (pdf, 51 kB).

Is er na dit project nog een toekomstige opgave in Baarlo – Hout-Blerick?

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat alle Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de normen voor waterveiligheid die gelden sinds 2017.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een lange termijn aanpak vastgesteld die richting geeft aan de toekomstige dijkversterkingsopgaven die Limburg wacht na het huidige Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP – WL). Het project Baarlo – Hout-Blerick is onderdeel van het HWBP - WL. Volgens deze lange termijn aanpak is er in de gemeente Peel en Maas geen aanvullende toekomstige dijkversterkingsopgave. Wat de lange termijn aanpak betekent voor gemeente Venlo, leest u in de factsheet.

Meer informatie

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Marita Cals staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Marita Cals

Laatste wijziging: 29-05-2024

Projectnieuws

Hier kunt u alle nieuwsberichten over dit project nalezen.

Twee Kennisgevingen ter inzage

De Kennisgeving voornemen en participatie van project Dijkversterking en dijkverlegging en van project Kwelgeulen met de bijbehorende stukken liggen van 29 mei t/m 9 juli ter inzage. U kunt op de stukken reageren.

Lees meer voor project Dijkversterking en dijkverlegging

en lees hier meer voor project Kwelgeul.

Downloads en documenten

Hoogwaterplan buitendijksgebied

Het hoogwaterplan is één van de onderdelen van het Programma Baarlo – Hout-Blerick.

Digitale dijkles in Hout-Blerick

Digitale dijkenles De Springbeek Hout-Blerick

Tijdens een digitale dijkles van onze omgevingsmanagers op basisscholen in Arcen en Hout-Blerick, leerden leerlingen meer over dijken.

Verhalen achter de dijk