Waterbloem


Inleiding

Het projectgebied strekt zich vanaf Napoleonsbaan in noordwestelijke richting uit tussen Egchel in het noorden en Roggel in het zuiden tot aan de N275.


WaterbloemA


De totale grootte van Natte Natuurparel Waterbloem betreft ca. 400 ha. Het gebied is een peelrestant en grenst aan de Peelrandbreuk die een vrij scherpe grens vormt tussen de natuurgebieden Waterbloem en Ophovense Zandberg en de omliggende landbouwgebieden. Door het gebied stroomt de Roggelse beek, de Oude Doorbrandsbeek en de  Doorbrandlossing, die het gebied ontwatert.


Waterbloem is een voormalige slecht afwaterende laagte ingesloten door de drie meter hoger gelegen Peelhorst aan de noordzijde en dekzandruggen aan de zuidzijde. In de ondergrond komen ondiepe leemlagen voor waarop het grondwater stagneert. Eveneens is er in het westen van het gebied sprake van kwel dat afkomstig is uit de westelijk gelegen waterscheiding rond de Noordervaart. Voor de afwatering van de landbouwgronden op de Peelhorst zijn in de 19e en 20e eeuw waterlopen (o.a. Doorbrandlossing) door het natuurgebied getrokken en is de Roggelsebeek doorgetrokken. Dit uitgebreide ontwateringsstelsel heeft een verdrogende werking op het gebied. Ook voert het landbouwwater af met een slechte/matige waterkwaliteit. De natte en vochtige delen in het gebied zijn vanwege het feit dat ze omringd worden door bos- en natuurgebied kansrijk voor herstel van natte natuurwaarden.

Projectdoel

Het doel van de antiverdrogingsmaatregelen in dit gebied is het herstellen van het voormalig natte oorsprongsgebied van de Roggelse beek, dat gekenmerkt wordt door stagnerend regenwater op de leemlagen en lokaal afstromend grondwater. Door het nemen van vernattingsmaatregelen zullen op termijn ook de karakteristieke vegetatietypen terugkeren en de verruigde ondergroei verdwijnen. De inrichting en het  beheer van het natuurgebied Waterbloem zal zoveel mogelijk aansluiten op de Peelveenrestanten en het realiseren van een ecologische verbinding ertussen.

Wat gaan we doen?

De globale maatregelen per deelgebied betreffen:

 1. Natte Natuurparel Waterbloem
  • Het afgraven van de bovengrond
  • Het verwijderen / opheffen van drainage
  • Het verwijderen van ont- / afwatering
  • Het afkopen van natschade landbouw / het beperken van de gebruiksmogelijkheden
  • Het dempen / verondiepen van watergangen. Kansrijk zijn (delen van) o.a. Doorbrandlossing, Oude Doorbrandsbeek, Achterste Moost en Eerste Moost (zie bijlagen)
 2. Wateraanvoer Neer
  • Het vergroten van bestaande watergangen richting Neer. Kansrijk zijn (delen van) o.a. Hendriksloop, Gravenhout, Wijnbeek, Spanjaardsloop, Zwartwaterlossing, Doorbrandlossing en (Zijtak) Krommepeel (zie bijlagen).
  • Het aanleggen van nieuwe watergangen richting Neer
 3. Klooster Keyzersbos
  • Het aanvullen van de gracht met aanvoerwater. Dit levert tevens extra inzijging op naar de omgeving.

Resultaat:
De omleiding van landbouwwater  en de mogelijkheid om water langer in het gebied vast te houden, zodat verdroging wordt beperkt.

Planning

De uitvoering staat gepland  in 2021.

Betrokkenen bij project

 • Rijkswaterstaat
 • Provincie Limburg
 • Gemeente Leudal
 • Gemeente Peel en Maas
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting het Limburgs Landschap

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Lara Savelkoul via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.