Waterbloem


Inleiding

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Voor de Natte Natuurparel Waterbloem en omgeving realiseert Waterschap Limburg een watersysteem dat klaar is voor de toekomst. Dat betekent dat er in droge tijden voldoende water beschikbaar is in sloten, dat er bij hevige buien genoeg water afgevoerd kan worden en dat er altijd schoon (grond)water beschikbaar is voor de natuurgebieden. Het gebied waarin dit gerealiseerd wordt strekt zich vanaf de Napoleonsbaan in noordwestelijke richting uit tussen Egchel in het noorden en Roggel in het zuiden tot aan de N275.

Projectdoel

Het doel van de antiverdrogingsmaatregelen in dit gebied is het herstellen van het voormalig natte oorsprongsgebied van de Roggelse beek, dat gekenmerkt wordt door stagnerend regenwater op de leemlagen en lokaal afstromend grondwater. Door het nemen van vernattingsmaatregelen zullen op termijn ook de karakteristieke vegetatietypen terugkeren en de verruigde ondergroei verdwijnen. De inrichting en het  beheer van het natuurgebied Waterbloem zal zoveel mogelijk aansluiten op de Peelveenrestanten en het realiseren van een ecologische verbinding ertussen. Op deze manier willen we het landbouwwater omleiden en water langer vasthouden.

Wat gaan we doen?

De globale maatregelen per deelgebied betreffen:

 1. Natte Natuurparel Waterbloem

  • Het afgraven van de bovengrond
  • Het verwijderen / opheffen van drainage
  • Het verwijderen van ont- / afwatering
  • Het afkopen van natschade landbouw / het beperken van de gebruiksmogelijkheden
  • Het dempen / verondiepen van watergangen. Kansrijk zijn (delen van) o.a. Doorbrandlossing, Oude Doorbrandsbeek, Achterste Moost en Eerste Moost (zie bijlagen)
 2. Wateraanvoer Neer

  • Het vergroten van bestaande watergangen richting Neer. Kansrijk zijn (delen van) o.a. Hendriksloop, Gravenhout, Wijnbeek, Spanjaardsloop, Zwartwaterlossing, Doorbrandlossing en (Zijtak) Krommepeel (zie bijlagen).
  • Het aanleggen van nieuwe watergangen richting Neer

Planning

Totstandkoming definitief ontwerp

Tijdens een inloopavond woensdag 6 april 2022 lichtten Waterschap Limburg en adviesbureau Geonius het definitieve ontwerp van het project Natte Natuurparel Waterbloem toe. Deze avond vond plaats bij de familie Hartman aan de Boerderijweg in Heibloem.

Het definitief ontwerp kwam tot stand op basis van de ingebrachte wensen en ideeën van bewoners en belanghebbenden. Het definitief ontwerp heeft het waterschap gemaakt met alle maatregelen die nodig zijn en zal vervolgens de gebruikelijke procedures volgen.

Inloopavond 26 januari

Op donderdagavond 26 januari 2023 organiseerde Waterschap Limburg samen met adviesbureau Geonius een inloopavond bij de familie Hartman aan de Boerderijweg in Heibloem. Tijdens deze avond legden we de aanpassingen in het ontwerp uit.

Ontwerpprojectplan

Het ontwerp Projectplan Waterwet 'Herstel Natte Natuurparel Waterbloem en gebied wateraanvoer Neer' lag tot en met 6 maart 2023 ter inzage. In deze periode konden belanghebbenden hun zienswijze indienen.

Ter inzage legging

Het vastgestelde projectplan en het besluit tot wijziging van de legger lagen van 2 mei 2023 tot en met 12 juni ter inzage. Inzien van de stukken of een beroepschrift indienen kon via de website van officiële bekendmakingen.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden van het project worden inmiddels stapsgewijs uitgevoerd.

Betrokkenen bij project

 • Rijkswaterstaat
 • Provincie Limburg
 • Gemeente Leudal
 • Gemeente Peel en Maas
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting het Limburgs Landschap

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021. Het project komt tot stand met steun van het ELFPO, “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo_POP3_EU

logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan, tijdens kantooruren, contact op met de omgevingsmanager Jacques Timmermans, te bereiken via e-mail J.J.Timmermans@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.