De alternatieve teelt aan de kopakker of rand van het landbouwperceel bij uienteelt


Alternatieve teelt

(Foto: Akkerwijzer.nl)

Hoe werkt het

Bij bepaalde gewassen is de kans op afstroming van water een stuk groter door de afwezigheid van veel organisch plantmateriaal/loof. De teelt van uien is een stuk gevoeliger voor de afstroming van water en sediment (ook door het fijne zaaibed). Om de kans op afspoeling vanaf het perceel te verminderen kunt u de kopakker (of laagst gelegen perceelrand) inzaaien met een alternatief gewas dan het hoofdgewas. Door het inzaaien van alternatieve gewassen als gras, graan/gerst of groenmengsel ontstaat er een remmende werking.

Bij voorkeur en als nog mogelijk vindt de inzaai van het alternatieve gewas ruim voor de inzaai van de uien plaats.

Effectiviteit

  • Waterkwantiteit: Er ontstaat een remmende werking op het afstromen van het water waardoor het water beter kan infiltreren in de grond.
  • Waterkwaliteit: Door het remmen van de waterafvoer zullen er ook minder nutriënten afspoelen.

Aandachtspunten

  • Het alternatieve gewas wordt ingezaaid aan de rand van het perceel waar het logisch is om afstroming van het perceel te voorkomen.

Voorwaarden

  1. Deze activiteit wordt uitgevoerd in het beheergebied van Waterschap Limburg en specifiek voor het gebied Zuid-Limburg.
  2. Het landbouwperceel heeft een hellingspercentage van minimaal 2%.
  3. De alternatieve gewassen zijn gras, graan (met uitzondering van mais) of groenmengsel.
  4. Het alternatieve gewas in te zaaien voorafgaand of minimaal met het inzaaien of planten van de uienteelt en dient uiterlijk te zijn gerealiseerd op 1 mei 2024.
  5. De kopakker is minimaal 6 meter en maximaal 21 meter breed per strekkende meter. De breedte wordt gezien vanaf de perceelrand.
  6. Het alternatieve gewas is ingezaaid aan de rand van het perceel waar het logisch is om afstroming van het perceel te voorkomen.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt € 0,20 per m² per jaar. U kunt meerdere landbouwpercelen aanvragen maar er geldt een maximum van opgeteld 5.000 m² voor deze maatregel per aanvrager die voor subsidie in aanmerking komt.

Rekenvoorbeeld:
De rand van het perceel heeft een lengte van 20 meter en de kopakker wordt 20 meter breed.
Hiervoor kunt u een subsidiebijdrage ontvangen van:
(20x20) x €0,20 = € 80,-


Aanvragen

Uw aanvraag doet u via het subsidieportaal van Waterschap Limburg. Hier kunt u een account aanmaken, inloggen en namens uw organisatie een subsidieaanvraag indienen.