Deeltraject subirrigatie Mariapeel


Inleiding

Waterschap Limburg is bezig met de voorbereidingen van de pilot voor de beekdalbrede aanpak van de Groote Molenbeek. Onderdeel van deze pilot is het deeltraject van de aanleg van subirrigatie. We zien mogelijkheden om subirrigatie toe te passen in de omgeving van de Mariapeel, oostelijk van het Mariaveen.

Subirrigatie is een techniek waarbij water (aanvoerwater en grondwater) in de bodem van een gebied wordt gebracht via een ondergronds infiltrerend buizenstelsel. Het water verspreidt zich ondergronds via de drainagebuizen, waardoor de grondwaterstand onder het perceel stijgt. Met een vlottersysteem kan de pomp automatisch worden aan- of uitgeschakeld, waardoor het grondwater altijd op het juiste peil staat. Hierdoor kunnen de wortels van de planten makkelijker bij het water komen. Beregenen is dan niet meer (of minder vaak) nodig en verdroging van de bodem is verleden tijd.

Projectdoel

 • Te weten komen hoe de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater bij het gebruiken van subirrigatie op grote schaal eruit ziet
 • Te weten komen welke hoeveelheden grond- en oppervlaktewater er ontstaan bij het gebruiken van subirrigatie op grote schaal
 • Bekijken of subirrigatie op grote schaal geschikt is om als maatregel in te zetten op het gebied van klimaatadaptatie
 • Bekijken welk beleid en beheer van belang zijn om deze maatregel op grote schaal succesvol in te zetten
 • Te weten komen welke voorwaarden er zitten aan het realiseren van subirrigatie samen met de omgeving
 • Te weten komen op welke manieren het waterschap subirrigatie kan realiseren, implementeren en gebruiken

Wat willen we gaan doen?

 • Bekijken welke percelen ingezet kunnen worden voor het toepassen van subirrigatie vanuit grondwater.
 • Bekijken welke percelen ingezet kunnen worden voor het toepassen van subirrigatie vanuit aanvoerwater.
 • Een meetplan en meetnet opstellen samen met de omgeving. In dit meetplan wordt beschreven welke aspecten op welke manier worden gemeten. Hierbij kijken we naar hydrologische aspecten, gewas- en bedrijfsvoeringsaspecten en beheer op perceelsniveau en op niveau van het stroomgebied. Het meetnet is een stelsel van meetpunten.
 • Bekijken welke aanpassingen er gedaan moeten worden aan het watersysteem en eventueel aan het drainagesysteem.
 • Aanpassingen en metingen uitvoeren.

Planning

De pilot loopt van 2021 tot en met 2028. In 2021 en 2022 zijn we bezig geweest met de voorbereidingen.

Informatiebijeenkomsten

Op maandagavond 13 februari 2023 organiseerde het waterschap een eerste startbijeenkomst over de pilot bij de Turfhoeve in Sevenum. Ook is er specifiek voor het deelproject 'subirrigatie' op 21 november 2023 nog een bijeenkomst georganiseerd.

Vervolg

Afgelopen maanden heeft adviesbureau Sweco namens het waterschap gewerkt aan twee inrichtingsvarianten. In december levert Sweco het eindrapport op. Deze wordt gedeeld met omgeving. De varianten uit dit traject moeten daarna verder doorgerekend worden in een hydrologische systeemanalyse (HSA) Peelvenen. In de hydrologische systeemanalyse wordt, voor verschillende varianten, het effect op de grondwaterpeilen in en rond Natura2000 gebieden van de Peelvenen in beeld gebracht. Ook wordt bekeken in welke mate de natuurdoelen gehaald kunnen worden. Met deze resultaten (inclusief de uitvoeringskosten en economische gevolgen) kan een besluit worden genomen of- en welk scenario kan worden gerealiseerd. Het doorberekenen staat vooralsnog gepland voor 2025. In de tussentijd gaan wij aan de slag met het opzetten van een monitoringsnetwerk in het projectgebied. Meer informatie volgt binnenkort.

Betrokkenen bij project

 • Provincie Limburg
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Agrarische Belangengroep Mariapeel
 • Omwonenden

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Wout Gommers, gebiedsmakelaar via w.gommers@waterschaplimburg.nl of via +316 577 515 54.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met projectleider Esther de Jong via e.dejong@waterschaplimburg.nl +316 317 597 40.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.