Beheer-, Onderhouds- en Monitoringsplan Kwistbeek

Gepubliceerd op 23 maart 2023

In het kader van het project ’Herinrichting Kwistbeek’ heeft Waterschap Limburg samen met de gemeente Peel en Maas, de inwoners, ondernemers en betrokkenen de Kwistbeek -tussen de Stogger in Helden en de stuw Ingweg in Baarlo- heringericht naar een robuust, klimaatbestendig en ecologisch watersysteem.

De herinrichting van de Kwistbeek dient een aantal doelen in het gebied. Samen met de bergbezinkbassins aan de Stogger, moet de herinrichting van de Kwistbeek ervoor zorgen dat er minder wateroverlast is in het stroomgebied van de Kwistbeek na hevige en langdurig buien. Daarnaast lag er bij het waterschap de opgave om de middenloop van de Kwistbeek in overeenstemming te brengen met haar natuurfunctie. Verder was optimalisatie voor beheer en onderhoud gewenst zodat beheer en onderhoud effectief en efficiënt uitgevoerd kan worden.

Binnen het project is met de omgeving afgesproken dat het Beheer-, Onderhouds- en Monitoringsplan (BOM) na de herinrichting openbaar wordt gemaakt en te raadplegen wordt via de website van Waterschap Limburg.

Het bijgevoegde document (te downloaden onder 'Zie ook) omvat een nadere uitwerking van het beheer, het onderhoud en de monitoring (BOM) voor de verschillende onderdelen van het plan met als doel de beoogde doelen van het plan duurzaam te kunnen realiseren en, waar nodig, tussentijds op basis van monitoring bij te kunnen sturen. Daarnaast worden de verantwoordelijkheden ten aanzien van het profiel, de kunstwerken, de omliggende gronden en afspraken met de omgeving vastgelegd.

Verder zijn in het BOM maaikaarten opgenomen met daarop de wijze en frequentie van maaien en of het maaisel wordt afgevoerd. Dit vormt de basis waarop de groenaannemers die namens Waterschap het onderhoud doen het maaionderhoud doen. Het voorstel wordt  verder uitgewerkt in de maaikalender, https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/kaarten-meetgegevens/maaikalender/