Onze uitgangspunten


Onze verantwoordelijkheid

Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor het beverbeheer in beken en watergangen waarvan wij eigenaar en beheerder zijn. Ook de waterkeringen (dijken) langs onder andere de Maas vallen onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Wanneer activiteiten van de bever tot schade leiden, maken wij een afweging op basis van provinciaal beleid om tot actie over te gaan.

Gebonden aan strikte voorwaarden

Bevers en hun bouwwerken zijn beschermd op basis van de Europese Habitatrichtlijn. Landelijk is dit vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Provincie Limburg maakt het beleid rondom bevers. Provinciaal zijn de kaders voor het omgaan met beverschade vastgelegd in het Faunabeheerplan Bever. Waterschap Limburg moet haar taak als waterbeheerder binnen dit kader uitvoeren en kan onder strikte voorwaarden beverdammen verlagen of verwijderen.

Samenleven met de bever versus ingrijpen

In kansrijke bevergebieden zetten we in op mitigatie oftewel samenleven met de bever. Daarbuiten mag de bever wel vóórkomen,  maar grijpen we in bij (dreigende) schade. In deze gebieden mag onder voorwaarden als uiterste maatregel doding worden ingezet. Dit gebeurt op locaties waar minder ingrijpende maatregelen niet tot het gewenste effect hebben geleid of waar de kosten extreem hoog zijn. Bijvoorbeeld waar dammen een hoog risico opleveren voor natschade of waar dammen zeldzame leefomgevingen bedreigen. Voor het doden van de bever moet altijd eerst toestemming worden verleend door Provincie Limburg en Faunabeheereenheid Limburg.

Ons streven voor de toekomst

Het aantal bevers in Limburg is de afgelopen jaren fors toegenomen en bedraagt volgens een ruwe schatting eind 2023 circa tweeduizend. Dagelijks zoekt het waterschap naar oplossingen om het groeiende aantal bevers binnen ons watersysteem een duurzame plek te geven. Beslist geen gemakkelijke opgave voor onze beveradviseurs , gebiedsinspecteurs, hydrologen en beleidsmakers. Er is veel tijd en geld mee gemoeid. Het beverbeheer kent anno 2023 een kostenplaatje van ruim 700.000 euro.

Onze insteek is om:

  • de kosten voor beverbeheer omlaag te brengen;
  • bevers in kansrijke gebieden zoveel mogelijk ongemoeid te laten;
  • te experimenteren met innovatieve oplossingen.

Enkele innovatieve oplossingen zijn het aanleggen van een buis door dammen, het lokaal vergraven van beken en de inzet van beverwachters.

Ook wordt met Faunabeheereenheid Limburg en Provincie Limburg gekeken naar mogelijke vermindering van de administratieve lasten en samenwerking met de Limburgse Wild Beheer Eenheden (WBE’s).