Beleid en uitvoering


Provincie Limburg

Provincie Limburg is verantwoordelijk voor zowel het soortenbeleid als het Faunabeheerplan bever. Zij adviseert, controleert en handhaaft. Als waterschap werken wij volgens het beleid van de provincie. Namens Provincie Limburg is Faunabeheereenheid Limburg aangewezen om op basis van de Wet natuurbescherming een coördinerende rol te vervullen bij het voorkómen en bestrijden van schade. Het gaat hierbij om schade die wordt veroorzaakt door beschermde in het wild levende diersoorten in Limburg, waaronder de bever.

Faunabeheereenheid Limburg

Het bestuur van Faunabeheereenheid Limburg (FBE) is breed samengesteld met vertegenwoordigers van de Dierenbescherming, het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, de Natuur- en Milieufederatie Limburg, de Nederlandse Organisatie voor Jacht & Grondgebruik, Stichting het Limburgs Landschap en de Federatie Limburgs Particulier Grondbezit.

Gezamenlijk wordt per diersoort een zesjarig Faunabeheerplan opgesteld, waarin alle maatregelen staan die in het kader van jacht, populatiebeheer en schadebestrijding nodig zijn. Dit ter voorkoming of beperking van (dreigende) schade. Deze plannen worden door het bestuur van Faunabeheereenheid Limburg vastgesteld. Vervolgens worden deze ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg.

In 2023 is Faunabeheereenheid Limburg gestart met de actualisatie van het Faunabeheerplan bever. Het waterschap heeft hier ook zijn inbreng aan geleverd. De verwachting is dat dit medio 2024 wordt vastgesteld in Gedeputeerde Staten. Daarna gelden in Limburg de nieuwe regels. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een mogelijke versoepeling van ‘werken in de kraamperiode’; aanwijzing van risicogebieden waar geen bevers mogen voorkomen; aanpassing beslisboom ‘schade aan natuur’ en vermindering van de administratieve lasten.

Bekijk hier het Faunabeheerplan

Waterschap Limburg

Het Waterschap Limburg stelt op basis van de beleidsregels van Faunabeheereenheid Limburg een beverprotocol op. Hierin staat beschreven hoe wij in de praktijk als organisatie met de bever omgaan.

Doelen beverprotocol:

  • werken binnen geldende regelgeving;
  • uniform + transparant beverbeheer door het waterschap.

Beverprotocol

Voorjaar 2024 beschikbaar.

Escalatieladder

In de aangewezen kansrijke bevergebieden is er in Limburg plaats voor circa vijfhonderd bevers.

In deze gebieden faciliteren wij de bever, waar mogelijk. Natuurlijk verblijven de bevers ook buiten deze gebieden. Zolang ze daar geen schade veroorzaken, mogen ze daar ook blijven.

Veroorzaken ze daar wel schade, dan heeft Waterschap Limburg met het Faunabeheerplan (FBP) de mogelijkheid om in te grijpen. Dit doen we aan de hand van een zogenaamde escalatieladder: hoe groter het probleem, hoe ingrijpender de maatregelen. Het gaat hierbij om verblijf van de bever buiten kansrijk gebied.

Het Faunabeheerplan biedt drie opties:

  • het leefgebied verstoren door het verlagen of afbreken van dammen, het afbreken van de burcht of het oeverhol. Dit in de hoop dat de bever zich elders gaat vestigen. Hiervoor kunnen beverwachters worden ingezet;
  • het verplaatsen van de bever;
  • het doden van de bever.

Optie twee is niet meer uitvoerbaar. Alle kansrijke bevergebieden in Limburg zijn al bezet en andere provincies hebben aangeven geen bevers uit Limburg (meer) te willen hebben. Enerzijds vanwege het gegeven dat bij sommige provincies hun leefgebieden al vol zitten.  Anderzijds laat men de eventuele komst van bevers liever via de natuurlijke weg verlopen. Ook internationaal is er momenteel geen verzoek voor het plaatsen van bevers. Provincie Limburg houdt hiervoor wel de vinger aan de pols. Als zij weet heeft van (inter)nationale uitzetlocaties, dan worden de dieren niet gedood. Dan is het waterschap verplicht ze te verplaatsen.

Is er geen vraag, dan betekent dit dat optie drie in beeld komt en we helaas niet kunnen ontkomen aan het doden van bevers.