Inloopbijeenkomst 12-11-2018


“Het bestaande dijktraject Buggenum wordt versterkt.”
Veel belangstelling voor inloopbijeenkomst dijkversterking Buggenum.

Op maandag 12 november 2018 organiseerde Waterschap Limburg een inloopbijeenkomst over het dijktraject Buggenum. Zeventig belangstellenden lieten zich informeren over de stand van zaken van het project. Het waterschap liet het voorkeursalternatief zien dat op korte termijn wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. In verschillende themahoeken konden bezoekers informatie ophalen, vragen stellen en het gesprek aangaan met het waterschap, gemeente Leudal en Rijkswaterstaat.

Buggenum_Info_III_GerPeeters_8_klein
De markt tijdens de inloopbijeenkomst

Waterschap Limburg heeft, samen met belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking Buggenum onderzocht. In de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei van juni 2018 zijn de resultaten voorgelegd en is er een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het voorkeursalternatief (VKA).

Vragen van de belanghebbenden

Tijdens de inloopavond konden bezoekers op de kaarten zien hoe het voorkeursalternatief Buggenum loopt. Vanuit de dorpsraad en enkele andere aanwezigen was er teleurstelling over de keuze van het tracé bij de Buggenummerbroek. Hier had men de dijk liever meer richting de Maas gezien. De vragen van de bezoekers gingen onder andere over de kering ter hoogte van de Groeneweg. Komt de kering hier op of naast de weg te liggen? Een soortgelijke vraag speelt ook bij het spoor. Aan welke kant van het spoor wordt de dijk gelegd of wordt het spoor opgehoogd? Andere vragen die speelden waren over de aansluiting hoge grond en hoe de situatie ter hoogte van het Veerhuis eruit ziet. Het tracé van de dijk is nu bekend. In het vervolgproces werken we de ligging en de ruimtelijke inpassing van het tracé verder uit.
Er was ook een aantal specifieke vragen over het wel of niet raken of doorkruisen van percelen. We hebben deze genoteerd en afgesproken hier bij de betreffende bewoners snel op terug te komen om verdere gesprekken te voeren.

Buggenum_Info_III_GerPeeters_10_klein
De markt tijdens de inloopbijeenkomst

Onderzoeken

Ten slotte kregen bezoekers informatie over de verschillende voorbereidende onderzoeken die plaats gaan vinden in het gebied. Denk aan onderzoek naar de samenstelling van de bodem of waar precies kabels en leidingen liggen. Soms is het nodig om op grond van bewoners of ondernemers onderzoek te doen. Die mensen krijgen in november een brief. Vervolgens neemt het waterschap persoonlijk contact op om medewerking te vragen en praktische afspraken te maken.

Vervolg

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap heeft van de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei het advies over het voorkeursalternatief Buggenum ontvangen en neemt hier eind dit jaar, begin volgend jaar een besluit over. Hierna start de planuitwerkingsfase en beginnen we aan het schrijven van het Projectplan Waterwet. Belangrijke input hierbij is de daadwerkelijke ligging en invulling van het dijktracé. Met de omgeving, al of niet in deelgebieden, kijken we hoe we dit verder kunnen gaan uitwerken. Ook vinden er zogenaamde keukengesprekken plaats met de bewoners/eigenaren langs het dijktraject. In die gesprekken halen we de belangen, wensen, eisen op, en nemen deze, voor zover mogelijk, mee in het totale inrichtingsplan van de dijk. In het geval grond benodigd is voor de dijkversterking van een particulier dan wordt dit ook besproken in een één op één gesprek.

Dijkversterking in Limburg

Waterschap Limburg werkt in heel Limburg aan de versterking van ruim 70 kilometer dijk. Veel keringen zijn namelijk te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen tegen overstromingen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas in de toekomst moet gaan afvoeren. Buggenum maakt onderdeel uit van het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Vragen of meer informatie?

Informatie over de dijkversterkingen staat op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking. U kunt zich ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.
Heeft u nog vragen of wilt u het waterschap iets meegeven? We horen graag van u via dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Tijdens kantooruren is Waterschap Limburg ook bereikbaar op 088 – 88 90 1