Informatieavond 21-11-2017


In gesprek met de omgeving

Op dinsdag 21 november 2017 vond in Buggenum de achtste informatieavond plaats in de tweede reeks van 11 informatieavonden over dijkversterkingen en dijkverleggingen in Limburg. Deze bijeenkomsten zijn het vervolg op de informatieavonden die in januari en februari van dit jaar hebben plaatsgevonden.
In januari en februari ging Waterschap Limburg vooral in op de nut en noodzaak van de dijkversterkingen, mogelijke oplossingsrichtingen, type dijken en de vooronderzoeken die op dat moment werden uitgevoerd.

De informatiebijeenkomst op 21 november was bedoeld om de omgeving te informeren over de stand van zaken, welke alternatieven de afgelopen periode verder zijn onderzocht en welke oplossingsrichtingen zijn afgevallen. De avond was vooral ook bedoeld om de reacties en meningen van de aanwezigen te horen.

Na een plenaire toelichting op de stand van zaken werd op de informatieavond in de verschillende themahoeken van gedachten gewisseld over de alternatieve dijktrajecten aan de hand van diverse kaarten, dwarsdoorsneden en de i-viewer met map table, techniek en communicatie.

Informatieavond Buggenum

Zo’n 30 betrokken bewoners en andere belangstellenden waren geïnteresseerd in de dijkversterking van Buggenum. Op 15 november heeft ook een bijeenkomst voor de omgevingswerkgroep plaatsgevonden, waarin circa 30 deelnemers aanwezig waren. De afgelopen maanden heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden naar de situatie van de huidige dijk en de aansluiting hoge gronden. Dit heeft ertoe geleid dat de eerder gepresenteerde oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt tot een aantal alternatieven. Deze worden de aankomende maanden verder onderzocht om uiteindelijk te komen tot een voorkeursalternatief.

Toelichting op de alternatieven in Buggenum
Voor het gebied ten zuiden van Buggenum zijn 3 tracés in beeld. Het betreft:
- de versterking van het huidige tracé;
- een tracé door het Buggenummerbroek;
- een alternatief direct langs de Maas.

Op de informatieavond in januari was er ook een dijktracé ingetekend langs de rand van de Dorpsstraat / Berikstraat. Dit alternatief is vervallen vanwege weinig draagvlak uit de omgeving en meerdere negatieve effecten. Hiervoor is het alternatieve tracé door het Buggenummerbroek in de plaats gekomen. Tevens is uit onderzoek gebleken dat de spoordijk niet hoog genoeg ligt. Alle alternatieven zijn doorgetrokken langs de spoordijk.

Het gebied bij de jachthaven, veerhuis tot aan de coupure heeft een smalle, deels harde en groene kering, ingeklemd tussen het koelwaterkanaal en de weg. Er is in de huidige situatie beperkt ruimte voor inpassing van een nieuwe kering. De dijk moet hier ruim 2 meter omhoog. Grofweg zijn hier twee mogelijkheden, namelijk een kering op ongeveer dezelfde plek of het verplaatsen van de kering richting de Maas. Het verplaatsen van de kering richting de Maas heeft gevolgen voor het koelwaterkanaal alsook de jachthaven. Er zijn meerdere opties voor het behoud of verplaatsen van de jachthaven. Deze mogelijkheden zijn op de informatieavond getoond.

De bewoners van Buggenum zijn zeer betrokken bij de dijkversterking en andere ontwikkelingen in Buggenum. Met de komst van het koelwaterkanaal en de eerdere dijkversterking is het gebied doorsneden en uitzicht op de Maas verdwenen. Dit wordt ervaren als enorme aantasting van het gebied. Er zijn rondom Buggenum verschillende ontwikkelingen gaande die gezien worden als bedreiging voor Buggenum, waaronder de ontwikkeling van het bedrijventerrein, de ontwikkelingen vanuit bedrijf Bayer, Nunhems zaden en de ontgrondingen bij Kuijpers Kessels (relaties met gebiedsontwikkkeling Wijnaerden).

De dijkversterking biedt mogelijk kansen voor het mee uitvoeren van verschillende kansen voor het gebied. De belangrijkste kansen en wensen die geïnventariseerd zijn, zijn een fietspad, weer zicht op de Maas, een uitkijkpunt, ontwikkeling van de jachthaven, versterking van de natuurontwikkeling in het Buggenummerbroek (met behoud van toegankelijkheid), en een natuurvriendelijke inrichting van het koelwaterkanaal. Deze kansen kunnen in samenwerking met andere partijen verkend worden, zodat de locatie van de dijk de toekomstige ontwikkelingen niet onmogelijk maakt. Om hier invulling aan te geven heeft het waterschap verschillende kaartbeelden gemaakt waarin deze kansen en de relatie met de dijk gevisualiseerd zijn. Daarnaast voert het waterschap gesprekken met de betrokken partijen om te kijken of bepaalde wensen direct mee uitgevoerd kunnen worden, om zo tegemoet te komen aan de wensen van het dorp en aan de tweede doelstelling van het HWBP, namelijk het handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

Vervolg proces na de informatieavonden

Na de informatieavonden in november gaat het waterschap aan de slag met alle reacties. Deze worden meegenomen in de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei die in februari volgend jaar plaatsvindt. Hierbij komen de bestuurders van de zes betrokken gemeenten, provincie, Rijk en waterschap bij elkaar. De Stuurgroep stelt naar verwachting pas in de zomer van 2018 het voorkeursalternatief voor Buggenum vast. Daarna wordt gestart met de planuitwerkingsfase, waarbij het voorkeursalternatief verder in detail wordt uitgewerkt. Alles wordt vastgelegd in het Projectplan Waterwet. Ook in het vervolgproces worden betrokken uit de omgeving meegenomen, onder ander via de omgevingswerkgroepen.

Meer informatie

Waterschap Limburg blijft u op de hoogte houden via website, sociale media, nieuwsbrief en naar verwachting komen we in de loop van 2018 terug met een volgende reeks van informatieavonden.

Informatie over de dijkversterkingen staat op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking. Vragen kunnen per email worden gesteld aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Dit is het centrale loket van het waterschap dat alle vragen over dijkversterkingen behandelt. Tijdens kantooruren is Waterschap Limburg ook bereikbaar op 088 – 88 90 100.