Dijkversterking Willem Alexanderhaven Roermond


Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave

De huidige kering bij de Willem Alexanderhaven in Roermond is een versnipperd geheel van harde keringen. Na de overstromingen in de jaren ’90 is de huidige dijk aangelegd. Inmiddels weten we dat deze zogenoemde primaire kering niet hoog en sterk genoeg is om een deel van de Willem Alexanderhaven en het gebied rondom de Designer Outlet te beschermen. Om te voldoen aan de wettelijke norm moet deze kering worden opgehoogd. Daarnaast sluiten we de kering aan op de hoge grond van de N280. Met deze ingrepen is het achtergelegen gebied weer goed beschermd tegen hoogwater. Belangrijk aangezien we – naast langdurige droogte – steeds vaker te maken krijgen met hogere waterstanden van de Maas.

Het proces

In 2019 werd het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. De keuze voor het voorkeursalternatief is vervolgens verder uitgewerkt in het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW). Dit plan lag in 2021 ter inzage. In 2022 stelde het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het definitief Projectplan Waterwet (PPW) vast. Inmiddels is dit door de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg goedgekeurd. Het goedgekeurde PPW lag van 16 juni tot en met 27 juli 2023 ter inzage.

Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2025 en worden ze afgerond in 2026.

Het waterschap ging al vroeg in het proces in overleg met de bedrijven aan de haven. Aan de orde kwam: de impact van de dijkversterking op hun bedrijfsvoering, manieren om hinder zoveel mogelijk te beperken en de vraag welke wensen van de bedrijven meegenomen konden worden in de opzet en uitvoering van de plannen.

Aanvullende bescherming

Een van de wensen is om het hele bedrijventerrein te beschermen tegen hoogwater. De huidige primaire kering beschermt op dit moment namelijk niet alle bedrijven. Deze wens gaat echter verder dan de opgave van het waterschap. Het waterschap ziet de meerwaarde, maar de aanvullende bescherming past niet binnen de wettelijke taak van het waterschap.

In februari 2021 hebben de bedrijven die in het VKA buitendijks blijven daarom afspraken gemaakt met de gemeente Roermond, provincie Limburg en Waterschap Limburg. Samen onderzoeken zij oplossingen waarbij, aanvullend op de maatregelen beschreven in het VKA, ook voor deze bedrijven perspectief ontstaat op hoogwaterbescherming. Dit wordt ook wel het ‘Integraal plan’ genoemd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar mogelijk aanvullende maatregelen. Ook maken zij afspraken met de bedrijven over hun eigen bijdrage aan de financiering en de manier waarop het toekomstig onderhoud wordt geregeld.

Voor de onderzoeksfase is in 2022 de zogenaamde CEF subsidie (een Europese subsidie) toegekend. Voor de realisatiefase is begin 2023 een aanvraag ingediend. In juni 2023 heeft de Europese Unie ook voor deze fase subsidie toegekend.

Voor het Integraal plan wordt een Ontwerp Projectbesluit opgesteld. Naar verwachting komt dit begin 2024 ter inzage.

Als het Integrale plan financieel en technisch haalbaar is, wordt het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg gevraagd hieraan medewerking te verlenen.

De toekomstige opgave in Roermond en omgeving

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de 185 kilometer Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid (2017). Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Dijkversterkingsproject Willem Alexanderhaven is onderdeel van het HWBP WL. Maar daarna is het werk nog niet klaar.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Wat dit betekent voor gemeente Roermond, leest u in de factsheet.

Veelgestelde vragen over de dijkversterking Willem Alexanderhaven

  • Hoe komt het waterschap tot een afweging?
  • Waarom kan het waterschap niet meteen alle bedrijven meenemen in de plannen?
  • Het staat het met de veiligheid totdat de primaire kering is opgehoogd?

De antwoorden op deze vragen kunt u vinden op de pagina veelgestelde vragen over Willem Alexanderhaven.

Wilt u uitleg bij begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Meer informatie

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Onze omgevingsmanager Guido Toirkens staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Guido Toirkens

Laatste wijziging: 26-01-2023

Projectnieuws

Hier kunt u alle nieuwsberichten over dit project nalezen.

Spreekuren

Heeft u een vraag over dijkversterking Willem Alexanderhaven Roermond? Omgevingsmanager Guido Toirkens beantwoordt deze graag in een een-op-een gesprek.

Downloads en documenten

Onderzoeken

Schermafbeelding 2019-04-17 om 10.22.45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.

Veelgestelde vragen over dijkversterking