Waterschapsverordening


Baarlo_dijk12_1_GerPeeters

De Waterschapsverordening is de opvolger van de Keur.  De Keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende gemalen, stuwen, sluizen, enz. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden alle regels die het waterschap binnen haar beheergebied stelt over de fysieke leefomgeving, opgenomen in de Waterschapsverordening.

Het begrip  ‘fysieke leefomgeving’ omvat onder meer bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed.  Ook regels van het Rijk verhuizen onder de Omgevingswet  naar gemeenten en waterschappen. Voor de waterschappen zijn dit voornamelijk regels die betrekking hebben op lozingen: op een oppervlaktewater of een zuiveringtechnisch werk van een waterschap (zie link rechts voor meer informatie);

  • het onttrekken van oppervlaktewater of grondwater en
  • over het uitvoeren van activiteiten in een 'beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk'.