Geen problemen meer verwacht rondom hoogwater

Laatst gepubliceerd op 23 mei 2024 (om 8:55)

Waterschap Limburg verwacht dat zich de komende dagen geen problemen meer voordoen naar aanleiding van het hoogwater. De crisisorganisatie is daarom afgeschaald.

Update 18-05-2024 15.20

Geen problemen meer verwacht rondom hoogwater

Waterschap Limburg verwacht dat zich de komende dagen geen problemen meer voordoen naar aanleiding van het hoogwater. Nu ook de hoogwaterpiek in de Geul voorbij is, de waterafvoer afneemt en de weersverwachting voor wat betreft neerslag gunstig is, wordt de crisisorganisatie van het waterschap afgeschaald.

De noodmaatregelen (mobiele waterkeringen), die klaar stonden in het Geulgebied, gaan terug naar de opslagloods in Sittard.

De afgelopen uren zijn het Geul-, Voer-, Selzer- en Jekertraject geïnspecteerd en op cruciale plekken zijn stronken en takken uit de beken gehaald zodat zij geen stremming kunnen veroorzaken.

Vuil weghalen voor de doorstroming

Ook hebben we op cruciale plekken volle regenwaterbuffers gecontroleerd en is eventueel aanwezig drijfvuil verwijderd. Deze buffers zullen de komende tijd gecontroleerd leeglopen.

Meldingen die gedaan zijn en die bij de inspecties niet al zijn opgelost, worden de komende dagen opgepakt.

Vuil weghalen voor doorstroming

Ook de Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft zijn crisisorganisatie afgeschaald. De belangrijkste berichten van de Veiligheidsregio zijn te zien via: Gevolgen voor Zuid-Limburg n.a.v. wateroverlast Belgische Voerstreek: Veiligheidsregio Zuid-Limburg (vrzl.nl)

Informatie over de waterstanden en waterafvoeren staat op WaterstandLimburg. Er is ook een app beschikbaar voor de waterstanden. Zoek in App Store of op Google Play naar WaterstandenLimburg.

Update 18-05-2024 12.49 uur

De piek van de Geul is Adelante bij Houthem-Valkenburg gepasseerd en verplaatst zich naar Meerssen. Daar zijn de waterstanden nu hoog, maar er zijn ook hier geen woongebieden waar problemen verwacht worden. Wel kunnen de zogenoemde inundatiegebieden (plekken die bedoeld zijn om water op te vangen) vollopen en mogelijk enkele tuinen kunnen wateroverlast ervaren. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg informeert de omgeving waar mogelijk overlast optreedt.

De waterafvoeren van de overige beken (Voer, Jeker en Roer) zijn genormaliseerd.

Maatregelen Waterschap

We hebben in het stroomgebied van de Geul een vrachtwagen met materiaal (waterschotten) stand-by staan, zodat bij een dreigende overstroming van bewoond gebied in opdracht van de veiligheidsregio meteen gestart kan worden met de opbouw van een mobiele waterkering.

Als de hoogwaterpiek voorbij is, halen we met een kraanwagen meteen vuil weg op plekken waar dit gevaarlijke situaties kan veroorzaken (de kraanwagen rijdt als het ware achter de hoogwaterpiek aan). Voor de vuilvang bij het Julianakanaal bij Bunde gaan we dit in ieder geval doen, zodra de waterafvoer dit (veilig) toelaat.

Ook zijn extra medewerkers van het waterschap ingezet om inspecties uit te voeren rondom de regenwaterbuffers die alweer zijn leeggelopen.

Molenaars in het gebied zijn geïnformeerd over te nemen maatregelen om het water optimaal door te laten stromen.

Wij blijven de situatie nauwlettend volgen en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Ook kunt u via de website van de veiligheidsregio op de hoogte blijven van de situatie in Zuid-Limburg en het grensgebied. Via: Gevolgen voor Zuid-Limburg n.a.v. wateroverlast Belgische Voerstreek: Veiligheidsregio Zuid-Limburg (vrzl.nl)

Weersverwachting voor Zuid-Limburg: er kan vandaag en de komende dagen enkele millimeters neerslag per dag vallen. Deze is kortdurend en snel-overtrekkend en zal voor zover nu te beoordelen is, geen grote gebieden bereiken en/of extra problemen veroorzaken.

Update 18-05-2024 10:30 uur

Als gevolg van de hevige regenval in het noorden van de Belgische Ardennen is er op dit moment veel aanvoer van water in de beken in Zuid-Limburg. Het waterpeil in met name de Geul is fors gestegen en op enkele plekken kan de Geul buiten de oevers treden. Grote problemen in bewoonde gebieden worden niet verwacht. Wel zullen weilanden en mogelijk ook enkele tuinen onder water lopen.

Preventieve maatregelen

Daardoor heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg besloten om preventief enkele campings te ontruimen omdat deze terreinen mogelijk vol kunnen lopen met water. Dit zijn zogenaamde ‘overloopgebieden’; de technische term is inundatiegebied.

Medewerkers van Waterschap Limburg houden in het stroomgebied van de Geul de situatie in de gaten en nemen – als dat noodzakelijk en mogelijk is – maatregelen om overlast te beperken.

Omdat vrijdag de meeste regen viel in de Belgische Voerstreek en omgeving is de situatie daar veel ernstiger. Waterschap Limburg verwacht niet dat andere riviertjes, zoals de Voer, de Jeker en de Roer, in Nederland voor problemen zorgen. De afvoer van deze riviertjes daalt al.

Waterafvoeren

Geul Benedenstrooms van Gulpen is de afvoer 35 kuub. De piek bij Meerssen is tussen 13:00 - 15:00 uur. We verwachten geen problemen in stedelijke gebieden, maar lokaal kan het tot wateroverlast leiden, vooral in gebieden die mogen inunderen.

577c1026-f776-4e6a-a192-59ab9128b3bd

Voer De afvoer is aan het dalen. De tweede piek is al in de Maas. We verwachten geen overstromingen benedenstrooms.

4c75ec6d-0d90-486f-ae1b-844365b4340e

Roer De afvoer heeft net geen 55 kuub bereikt, met een maximaal debiet van 52,5 kuub. De afvoer is nu weer aan het dalen.

Jeker De grote piek is voorbij. De veiligheidsregio is in de nacht geïnformeerd vanaf een debiet van 10 kuub.

Maas Rijkswaterstaat geeft aan dat de Maas binnenkort een afvoer van 800m3 zal bereiken en die zal naar verwachting niet verder stijgen. We verwachten geen extra maatregelen te nemen.

Wij staan in nauw contact met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en lokale overheden om waar mogelijk hulp te bieden. Voor informatie over de Maas en evacuaties, kijk op www.vrzl.nl/calamiteit

18-05-2024 02:24

De veiligheidsregio Zuid-Limburg is opgeschaald naar coördinatiefase 2 vanwege de evacuatie van mensen uit overstromingsgebied in België naar Nederland. Mogelijke knelpunten die wij op dit moment in onze beken verwachten, zijn doorgegeven aan de veiligheidsregio. Zij zal inwoners zo nodig op deze plekken informeren.

Waterafvoeren

De Geul is dalend bij de grens van België en Nederland. De afvoer is op dit moment 28m3/s bij Sippenaeken. Dit kan plaatselijk tot wateroverlast leiden. Er worden vooralsnog geen problemen in dichtbevolkt gebied verwacht.

De Voer heeft de tweede piek gehad bij Mesch en is dalend. Deze rivier komt bij Mesch Nederland binnen en mondt onder Eijsden uit in de Maas. Mogelijk ontstaat er in landelijk gebied ook in het Limburgse deel van het stroomgebied wateroverlast.

De Roer stijgt komende nacht en zal morgenochtend bij Stah (vlakbij grens Duitsland – Nederland) 55m3/s waterafvoer bereiken. Hier nemen we maatrelen conform draaiboek en verwachten we geen problemen.

De afvoer in de Jeker stijgt boven 10m3 per seconde. Hier verwachten we vooralsnog geen problemen.

De Maas heeft op dit moment een afvoer van 722m3/s. De verwachting is dat de Maas verder zal stijgen dit weekend. Rijkswaterstaat geeft morgenochtend een prognose van de verwachte afvoer.

Wat doe je bij plotselinge wateroverlast?

Op de website www.wachtnietopwater.nl staan tips de helpen om mogelijke wateroverlast te beperken.

Op de website www.brandweer.nl/onderwerpen/storm-en-wateroverlast/ staat meer informatie over wie je wanneer moet bellen bij wateroverlast.

Waterstanden App

Informatie over de waterstanden en de afvoer van de beken vind je op www.waterstandlimburg.nl. Je kunt ook de WaterstandLimburg-app downloaden in de App Store of Google Play Store.

Meldkamer Water

Wateroverlast kun je melden via Meldkamer Water door te bellen naar 0800 03 41 (24 uur per dag, 7 dagen per week).