Droogteseizoen gestart

Gepubliceerd op 10 april 2020

tungelroysebeek-na-herinrichting (Breedbeeld)

Op 1 april is het droogteseizoen officieel van start gegaan. Na de droge jaren 2018 en 2019 waren de grondwaterstanden laag. De afgelopen winter trad een goed herstel op, vooral door de vele neerslag in februari en de eerste week van maart 2020.

Stuwen en peilgestuurde drainages blijven hoog

09-10-2020
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft bekend gemaakt dat ook komende winter de hoge (zomer)stand van boerenstuwen (OWL stuwen) en peilgestuurde drainages, moet worden gehandhaafd.

Het waterschap neemt deze maatregelen om de lage grondwaterstanden, als gevolg van wéér een droge zomer, aan te vullen. Door water langer vast te houden in het watersysteem, wordt water minder snel weggevoerd en infiltreert het beter in de bodem. Dat heeft een positieve invloed op de grondwatervoorraad.

Het besluit van het dagelijks bestuur betekent dat vanaf zaterdag 10 oktober 2020 alle boerenstuwen (OWL stuwen) en peilgestuurde drainages ingesteld moeten (blijven) staan op de hoge (zomer)stand. Een uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik van peilgestuurde drainage als subirrigatie, waarbij water uit het systeem gebruikt wordt om via de drainage in de bodem te infiltreren.

Ook Waterschap Limburg houdt haar stuwen in de hoogste stand. Het waterschap monitort het watersysteem en zorgt ervoor dat het afwateringssysteem het aanbod van water goed kan verwerken.

Grondwaterpeilen in winter sterk hersteld

grondwaterkaartje feb 2020

Door het mooie voorjaarsweer van de afgelopen weken, met weinig neerslag, zien we de grondwaterpeilen weer iets zakken. Met name in het midden en noorden van de provincie. Daarom blijft Waterschap Limburg oproepen om de stuwen hoog te houden en water zo lang mogelijk in de systemen vast te houden. Op die manier houden we grondwatervoorraad maximaal vast en kan deze bij voldoende neerslag weer worden aangevuld.

grondwater feb - april 2020-2

verschil ten opzichte van normaal
Verschil actuele grondwaterstand ten opzichte van normaal in meters

Hou stuwen hoog!

Door stuwen hoog te zetten, blijft water langer in de systemen. Zo is er meer tijd voor het water om in de bodem te infiltreren en draagt het hoog zetten van de stuwen bij aan een beter grondwaterpeil. Waterschap Limburg houdt de stuwen in hoge stand om water zo lang mogelijk vast te houden. Heeft u een boerenstuw op uw perceel, dan bent u verplicht deze in de hoge stand te zetten.
Hiervan kunt u afwijken op het moment dat u werkzaamheden op uw land moet uitvoeren.
Wanneer de uitzonderingssituatie niet meer aanwezig is, moet de hoge stand opnieuw ingesteld worden. Waterschap Limburg controleert hierop.


Zet peilgestuurde drainage zo hoog mogelijk

Bent u in het bezit van een peilgestuurd drainagesysteem? Hanteer dan een zo hoog mogelijke peilstand, zodat het water goed kan infiltreren. Peilgestuurd draineren is de beste methode gebleken om water vast te houden. Afhankelijk van uw grondgebruik kunt u het grondwaterpeil zelf bepalen; middels de instelling van de afwateringshoogte op bijvoorbeeld 50 cm onder maaiveld voor bouwland, of op 30 cm onder maaiveld voor grasland. Het waterschap adviseert over de manier waarop u drainages het beste kunt instellen. Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.

Goede sponswerking van de bodem draagt bij aan een beter waterbeheer

Het belang van een goede bodemstructuur is extra groot, nu we door de klimaatverandering steeds vaker te kampen hebben met extreme weersoorten en krappe bemestingsnormen.

Groenbemesters zijn een belangrijke schakel in goed bodembeheer. Door het creëren van een goede sponswerking van de bodem, kan water beter infiltreren. Ook kan de bodem beter anticiperen op extreme weersomstandigheden, waardoor de grond beter rendeert.

Waterschap Limburg is afgelopen jaar gestart met een pilot om maaisel van de beken, beschikbaar te stellen als groenbemester voor de land- en tuinbouw. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden bij u in de buurt? Neemt u dan contact op met Waterschap Limburg.