Informatieavond 30-1-2017

Gepubliceerd op 21 februari 2017

In gesprek met de omgeving

Op maandag 30 januari 2017 vond in Thorn, gemeente Maasgouw, de zevende informatieavond plaats in een reeks van 11 informatieavonden over dijkversterkingen en dijkverleggingen in Limburg. Waterschap Limburg ging in gesprek met bewoners uit Thorn, Wessem en Heel over de dijken in hun buurt. Onderwerpen waren de mogelijke oplossingsrichtingen, informatie over verschillende soorten dijken en de vooronderzoeken die plaatsvinden zoals archeologie, explosieven en kabels en leidingen. Aanwezigen konden daarnaast hun ideeën en wensen aan het waterschap en de gemeente meegeven.

Thorn7

Dijkversterkingen en dijkverleggingen in Limburg

Veel dijken in Limburg zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen tegen overstromingen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Waterschap Limburg heeft de taak om mensen en bedrijven te beschermen tegen hoogwater, samen met de gemeenten, de provincie en het Rijk. Ook de dijken in Thorn, Wessem en Heel dienen verhoogd en versterkt te worden. Daarnaast wordt ook onderzocht of de dijk tussen Thorn en Wessem verlegd moet worden.

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2016 besloten om in Well, Arcen, Venlo-Velden, Baarlo - Hout-Blerick en Thorn-Wessem het verleggen van dijken te onderzoeken. Als de dijken verlegd worden, kan de Maas meer water bergen en afvoeren. Er ontstaan minder snel hoge waterstanden, waardoor er minder kans is op overstromingen.

Het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) pakt verspreid over Nederland ruim 1.100 kilometer aan dijken aan om te zorgen dat ze voldoen aan de veiligheidseisen uit de Waterwet. Voor Limburg gaat het om 14 plaatsen met een lengte van meer dan 70 kilometer aan dijken.

Dijkversterking en verlegging in Thorn, Wessem en Heel

Bij Thorn, Wessem en Heel is een groot deel van de keringen aangelegd na het ontstaan van de Maasplassen. Deze keringen beschermen de woonkernen van de dorpen. Ze bestaan uit een groene dijk met, achter een groot deel van de kering, een beek. De kering sluit bij Thorn aan op de kering van Vlaanderen. Er wordt onderzocht of het landelijke gebied tussen Thorn en Wessem behouden kan blijven voor waterberging in extreme hoogwater situaties.

De dijktrajecten Thorn-Wessem en Heel worden met elkaar verbonden via beken. In het project bekijken we ook hoe problemen met de waterhuishouding opgelost kunnen worden. Tijdens hoge waterstanden is er namelijk veel pompcapaciteit nodig om het gebied droog te houden.

In 2016 en 2017 verkennen we samen met belanghebbenden, zoals de gemeente Maasgouw, bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties het gebied, de opgave, knelpunten en kansen. Dit gebeurt tijdens kansensessies, omgevingswerkgroepen en deze informatieavonden en ook via individuele contacten per email of telefoon. Naar verwachting kunnen we in 2017 kansrijke oplossingen verder uitwerken.

Informatieavond Thorn, Wessem en Heel

Ruim 100 zeer betrokken bewoners en ondernemers waren geïnteresseerd in de dijkversterkingen en de mogelijke dijkverlegging bij Thorn, Wessem en Heel. Het waterschap presenteerde diverse mogelijke oplossingsrichtingen waarover de aanwezigen actief meedachten. De dijk tussen Thorn en Wessem is ook een van de plaatsen waar ook het verleggen van de dijk wordt onderzocht. De dijkverlegging zorgt er voor dat de Maas voldoende water kan blijven bergen en afvoeren.

Veel vragen waren dan ook gericht op het geven van meer ruimte aan de rivier door een zogenaamd retentiegebied. Er werd meegedacht over andere manieren en ideeën om meer water vast te houden in de Maas zoals retentiebekkens in bestaande Maasplassen. Daarnaast werd gevraagd om de gevolgen voor bewoners en bedrijven in het gebied, waar mogelijk de dijk wordt verlegd, in kaart gebracht kunnen worden. Ook de waterhuishouding kwam aan bod.

Thorn15

Kwelwater werd vaak genoemd. Hoe hoog de dijken in Thorn en omgeving ook worden, het kwelwater gaat er toch voor een deel onderdoor, aldus een bewoner. Het waterschap onderschrijft dit want het materiaal (mijnsteen en grind) waarop de dijken in dit gebied zijn gebouwd, sluiten het water niet optimaal af. Hierdoor zullen altijd andere voorzieningen zoals pompen nodig blijven om het droog te houden achter de dijken.

De mensen in de zaal vroegen nadrukkelijk om aandacht voor de samenwerking tussen de Nederlandse overheden en België. Aan de westkant van de dijktrajecten in de gemeente Maasgouw grenzen de dijken aan Vlaanderen. Ook werd gevraagd om de werkzaamheden aan Vlaamse kant en de effecten hiervan op de Maas mee te nemen in de berekeningen en verkenningen.

Het waterschap heeft de geluiden van de aanwezigen gehoord en genoteerd. Het was goed om in een volle zaal ideeën en vragen van bewoners met elkaar te delen. Veel belangstelling was er ook voor de luchtfoto’s, het kaartmateriaal en andere informatie over de lokale situatie, zoals kabels en leidingen maar ook archeologie en mogelijke explosieven in het gebied.

Vervolgproces na de informatieavonden

Na de informatieavonden in januari en februari gaat het waterschap aan de slag met alle ideeën en suggesties. Dit leidt tot een aantal kansrijke oplossingen die het waterschap in overleg met belanghebbenden verder uitwerkt. Hieruit volgt het plan dat de voorkeur heeft: het zogenoemde voorkeursalternatief. Naar verwachting komen we rond de zomer terug met een volgende reeks van informatieavonden.

Meer informatie

Informatie over de dijkversterkingen staat op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking. Vragen kunnen per email worden gesteld aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Dit is het centrale loket van het waterschap dat alle vragen over dijkversterkingen behandelt. Tijdens kantooruren is Waterschap Limburg ook bereikbaar op 077 – 38 91 111.