Leukderbeek en Leukdervoetpad


Inleiding

In het Bunder- en Elslooërbos bij Moorveld in Geulle liggen de Leukderbeek en het Leukdervoetpad. Deze plek laat duidelijk zien wat de gevolgen zijn van het veranderende klimaat. Hevige buien, die langer duren en vaker voorkomen, zorgen hier voor veel wateroverlast.

Water vanaf het plateau komt hier samen en stroomt de berg af over het voetpad, dat hierdoor flink uitspoelt. Het materiaal van het pad wordt meegesleurd en belandt in het bos en in de Leukderbeek. Een ongewenste situatie die negatieve gevolgen heeft voor de directe omgeving en de lokale flora en fauna. Dit speelt - in mindere mate - ook op andere plaatsen langs het bos, zoals bij het Bospad en de stroomgebiedjes van de Bosbeek en de Berghorsbeek.

Zo levert het wateroverlast op voor een aantal huizen in Geulle en is ook het uitgespoelde Leukdervoetpad al geruime tijd afgesloten voor de vele wandelaars in dit gebied. Bijzonder voor deze locatie is ook de aanwezigheid van de vuursalamander, een beschermde diersoort die in Nederland alleen nog maar voorkomt in Zuid-Limburg en dan met name in het Bunder- en Elslooërbos. Om de problemen in het gebied aan te pakken is er een samenwerking tussen gemeente Meerssen, Provincie Limburg en Waterschap Limburg. Allen dragen een stuk van de oplossing.

Projectdoel

 • Water vasthouden op hoger gelegen percelen
 • Voorkomen dat water afstroomt
 • Water dat afstroomt afremmen/herleiden en sediment op te vangen

Wat willen we gaan we doen?

 • Gesprekken voeren met grondeigenaren over duurzamer grondgebruik en grondbewerking
 • Regenwaterbuffers aanleggen en infiltreerbaar maken, zodat gebufferd water niet via riolering of over de oppervlakte afgevoerd hoeft te worden
 • Riolering waar mogelijk koppelen aan een van de aan te leggen buffers
 • Aanleggen bermsloot
 • Aanleggen verkeersdrempel met roostergoten

Planning

Op 4 september 2020 hebben de Provincie Limburg, gemeente Meerssen en Waterschap Limburg een overeenkomst getekend. Hierin is de gezamenlijke opgave met de bijbehorende maatregelen rondom de Leukderbeek en het Leukdervoetpad vastgelegd. Vervolgens is er een bijeenkomst georganiseerd waarin bewoners van Geulle konden meedenken over het projectplan.

Inloopbijeenkomst 2023

Dinsdagavond 28 februari 2023 organiseerde Waterschap Limburg samen met Provincie Limburg en gemeente Meerssen van 16:00 tot 20:00 een informatiebijeenkomst bij gemeenschapshuis De Kollekamp aan de Heerenstraat 77 in Moorveld.

We zijn op dit moment op zoek naar geschikte gronden, waar we het water in kunnen bergen en langzaam kunnen afvoeren. Hiervoor zijn we in gesprek met de omgeving. Ook zijn we aan de slag gegaan met een ontwerp. Tijdens de bijeenkomst op 28 februari hebben we toegelicht wat we in de tussentijd hebben gedaan en hoe het voorlopig ontwerp eruit komt te zien.

Kennisgeving participatieplan

In het participatieplan op deze pagina kunt u lezen wanneer en hoe we de omgeving betrekken tijdens de planvorming. Bekijk ook de kennisgeving hiervan op de website van officiële bekendmakingen.

Eind 2023 verwachten we te kunnen starten met de onderzoeken in de bodem. Tot die tijd wordt het plan voorbereid.

Betrokkenen bij project

 • Gemeente Meerssen
 • Waterschap Limburg
 • Provincie Limburg
 • Staatsbosbeheer
 • Deskundigen lokale vuursalamander
 • Omwonenden

provincielimburg gesubsidieerd_door_kleur_1

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Kelly Nijsten. Dit kan telefonisch via +316 517 393 75 of per e-mail via k.nijsten@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.