Nieuwsbrief november 2023


Ontwerpvoortgang Kasteelzijde Oud Well

In de afgelopen weken heeft een van onze landschapsarchitecten diverse presentaties gegeven over de historische ontwikkeling van kasteel Well, zijn omgeving en de varianten voor de dijken aan de zuidoostzijde van het kasteel. In verschillende bijeenkomsten hebben we gesproken met Emerson College, de Rijksdienst Cultuur en Erfgoed (RCE), de monumentencommissie van de gemeente Bergen, direct omwonenden en de omgevingswerkgroep. Na de presentatie zijn we met elkaar in gesprek gegaan en was er voor iedereen ruimte om voorkeuren en wensen in te brengen. Dit zijn belangrijke gesprekken want deze bijeenkomsten geven het projectteam richting om te komen tot de voorkeursvarianten voor de dijktracés op deze plek.

Informatie en kaartmaterialen uit dit soort bijeenkomsten verwerken we ook in de digitale werkatlas. Op korte termijn komt er weer een update in de werkatlas.


Vervolg ontwerpproces

Zoals we al in eerdere nieuwsbrieven hebben verteld, zijn er diverse ontwerpsessies geweest in Well. Tijdens deze sessies inventariseren we de wensen en voorkeuren als het gaat om de varianten die nog voorliggen. Alle opgehaalde informatie gebruiken we om te komen tot voorkeursvarianten en verwerken we vervolgens in een Voorlopig Ontwerp. Dit Voorlopig Ontwerp en daarmee ook de voorkeursvarianten, leggen we in december voor aan de stuurgroep ter vaststelling. Hierin zit een bestuurlijke vertegenwoordiging van de projectpartners (Ministerie van Infrastructuur en waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Gemeente Bergen en Waterschap Limburg).

Op 22 januari 2024 organiseren we in De Buun een informatiebijeenkomst. Dan presenteren we aan u het in december vastgestelde Voorlopig Ontwerp. Een uitnodiging voor deze informatieavond volgt binnenkort. In het eerste kwartaal van 2024 wordt dit voorlopige ontwerp verder uitgewerkt en leggen we het ruimtebeslag vast.

Ook starten we dan met de aanbesteding voor een aannemer voor de uitvoering. De uitvoering van het werk zelf staat pas in 2026 gepland. Informatie hierover zullen we te zijner tijd met u delen via onder andere deze nieuwsbrief.

Piketpalen en hoogtepalen

Op verschillende locaties in Well zijn afgelopen week hoogtepalen geplaatst. Op deze palen gaan we aangeven hoe hoog de dijk of kering op die plek wordt. Binnenkort komen er nog informatiebordjes met QR-code op de palen. Via deze QR-code kunt u dan ter plekke de digitale werkatlas openen. Daarnaast zijn er in diverse achtertuinen van bewoners piketpalen uitgezet. Deze piketpalen geven aan waar de kering in de tuin komt te liggen.

Digitale werkatlas

Heeft u al een kijkje genomen in de werkatlas? In deze werkatlas kunt u per deelgebied het ontwerpproces volgen. De digitale werkatlas is een levend document. In de huidige fase van het project, de planuitwerkingsfase, wordt het voorkeursalternatief steeds verder en gedetailleerder uitgewerkt. Regelmatig wordt de atlas aangevuld en bijgewerkt. Bent u benieuwd hoe de dijk en groene rivier in uw omgeving ingepast worden? En welke keuzes nog gemaakt worden? Kijk dan mee in de digitale werkatlas.