Plannen Groene Rivier Well liggen ter inzage


Voor het project de Groene Rivier Well zijn een gewijzigd Voorkeursalternatief en een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Deze documenten liggen van donderdag 23 maart tot en met woensdag 3 mei 2023 ter inzage. In deze periode kan iedereen hierop een zienswijze indienen. We vertellen u in dit artikel waarom deze documenten ter inzage liggen en hoe u een zienswijze kunt indienen.

In 2022 heeft de stuurgroep Well, bestaande uit gemeente Bergen, provincie Limburg,  Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en ministerie Infrastructuur & Waterstaat, ingestemd met de Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well. In dit project gaan rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting hand in hand. Tegelijkertijd met de rivierverruiming ontstaat een nieuw beekdal. De dijken komen landschappelijk en cultuurhistorisch gezien op de juiste plek en we maken ze, op gepaste wijze, hoger en sterker. De dorpen zijn daardoor beter beschermd en de Maas krijgt meer ruimte. Door maaiveldverlagingen en de aanleg van een brug met een grotere overspanning ontstaat een betere doorstroming. Daardoor wordt tot in Roermond geprofiteerd van lagere waterstanden.

Het gewijzigd Voorkeursalternatief ligt nu ter inzage

In juni 2020 is door Waterschap Limburg een Voorkeursalternatief vastgesteld dat voor de komende jaren voorzag in realisatie van de dijkversterking en herinrichting van de Molenbeek. De systeemwerking en de waterstandsdaling zouden in een latere fase worden gerealiseerd. Vanwege, het hoogwater van juli 2021, is echter besloten de gebiedsontwikkeling in één keer te realiseren in plaats van gefaseerd. Deze  verandering van het Voorkeursalternatief (van een gefaseerde aanpak naar een integrale aanpak) is beschreven in het Verkenningenrapport gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well.

In de komende twee jaar wordt het gewijzigd Voorkeursalternatief verder uitgewerkt en zal aansluitend een Projectbesluit moeten worden genomen. Onderdeel van de uitwerking is dat ook de milieueffecten en (inpassings)varianten worden onderzocht. Het resultaat daarvan wordt vastgelegd in een milieueffectrapport. De eerste stap in de procedure voor het milieueffectrapport is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD zijn de te onderzoeken varianten en aandachtspunten voor de verdere uitwerking van het gewijzigde Voorkeursalternatief en de werkwijze voor het milieuonderzoek beschreven.

Beide documenten liggen vanaf 23 maart ter inzage.

Wilt u de documenten bekijken?

De documenten staan vanaf donderdag 23 maart 2023 op de website www.platformparticipatie.nl/groenerivierwell. Het gaat om het Verkenningenrapport gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Participatieplan.

Op papier kunt u de genoemde documenten vanaf donderdag 23 maart tot en met woensdag 3 mei 2023 op de volgende locaties bekijken:

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag
  Telefoon: 070- 456 96 07
 • Gemeente Bergen (Limburg)
  Raadhuisstraat 2, 5854 AX, Bergen
  Telefoon: 00485 348 383
 • Waterschap Limburg
  Maria Theresialaan 99, 6043 CX, Roermond
  telefoon: 088 889 0100

Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie in verband met de openingstijden.

Uitnodiging: kom naar de inloopmiddag/avond op woensdag 12 april

Op woensdag 12 april bent u tussen 16:00 en 20:00 uur van harte welkom in MFC De Buun. Tijdens de bijeenkomst informeren we u over het project en de procedure die gevolgd zal worden. Deze bijeenkomst wordt ook gebruikt om ideeën, kansen en aandachtspunten op te halen. U kunt tijdens de bijeenkomst een mondelinge zienswijze indienen.

Hoe kunt u reageren op deze plannen?

U kunt op drie manieren reageren:

 1. Digitaal
  Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via het formulier dat u kunt vinden op de website www.platformparticipatie.nl/groenerivierwell.
 2. Mondeling
  Voor het noteren van uw mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken via het telefoonnummer (070) 456 96 07. Op de informatiebijeenkomst is ook een notulist aanwezig om uw zienswijze te noteren.
 3. Per post
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie
  o.v.v. Groene Rivier Well
  Postbus 20901
  2500 EX Den Haag

Een zienswijze indienen kan van donderdag 23 maart tot en met woensdag 3 mei 2023.

Vragen of wilt u meer informatie?

Vragen over de procedure? Bel naar 070 456 96 07, Directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op de projectpagina van waterschap Limburg vindt u meer informatie over het project.


Plannen inzien en een zienswijze indienen?

Op de website van Dienst Participatie vindt u alle documenten en kunt u een zienswijze indienen.

Meer informatie over het project?

Op de projectpagina leest u alles over de Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well

Uitnodiging: Informatiebijeenkomst

Op woensdag 12 april bent u tussen 16:00 en 20:00 uur van harte welkom in MFC De Buun.