Dijkversterking Thorn - Wessem


thorn_wessem_15

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave

Het dijktraject Thorn - Wessem bestaat voornamelijk uit een groene dijk behalve bij de Maasboulevard waar het een harde kering is. Achter een groot deel van het tracé van de dijk, ligt de Thornerbeek. De dijk Thorn – Wessem is niet sterk en niet hoog genoeg om Thorn en Wessem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Daarom onderzoekt het waterschap, samen met partners, bewoners en bedrijven, de beste manier om het gebied ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater.

Doordat de dijk versterkt gaat worden, is er onvoldoende ruimte voor de huidige smalle Thornerbeek. Daarom gaan we deze beek verleggen. Daarbij hebben we de opgave om deze in te richten als een natuurbeek om te voldoen aan de vereisten van de Europese Kaderrichtlijn Water. Door herinrichting van oevers, uiterwaarden en beekmondingen brengen we verdwenen leefgebieden van waterplanten en -dieren in en langs de Maas weer zoveel mogelijk terug.

Tegelijkertijd met de dijkversterking zijn er plannen voor de herinrichting van de nautische boulevard, de Maasboulevard en de ontwikkeling van het gebied tussen Thorn en Wessem. Bijvoorbeeld voor natuur en recreatie. Het waterschap bekijkt samen met bewoners en bedrijven in Thorn en Wessem, gemeente Maasgouw, Rijkswaterstaat en provincie Limburg, hoe deze ontwikkelingen samen kunnen gaan met de dijkversterking en het beekherstel.

Het proces

In maart 2021 stelde het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het voorkeursalternatief vast. Hiermee werd, met uitzondering van het deel rond de Maasboulevard, bepaald waar de versterkte dijk komt te liggen en welk type dijk het wordt. Ook werd het het zoekgebied voor de te verleggen Thornerbeek bepaald.

Type kering Maasboulevard
In mei 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, na een verdiepingsslag, het type kering aan de Maasboulevard in Wessem vastgesteld. Tijdens de verdiepingsslag, met gemeente en inwoners, is de uitwerking van de keuze ‘ophogen maaiveld’ vergeleken met de voorkeur van de omgeving voor een zelfsluitende kering. Er is gekozen voor een vaste kering.

Huidige kering versterken en status rivierbed opheffen
Het voorkeursalternatief is geheel in lijn met het eerdere besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de huidige kering te versterken en de status rivierbed achter de dijk op te heffen (besluit 20 juni 2020). De huidige status rivierbed achter de dijken vervalt zodra de dijk wordt versterkt. Het gebied heeft bij zeer hoge waterstanden ook in de toekomst een waterbergende functie. Tussen Thorn en Wessem ontstaat door dit besluit ruimte voor kleinschalige ontwikkelingen.

Volgende stap: Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet
Volgende stap is de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject, met het uiteindelijke ontwerp van de kering. Dit alles wordt uitgewerkt in een Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet (voorheen Ontwerp Projectplan Waterwet).

Hiervoor begint het waterschap met een vroegtijdige marktbenadering. Dit houdt in dat het waterschap in de planuitwerkingsfase een aanbesteding start om een marktpartij te vinden die vanuit hun uitvoeringservaringen een bijdrage kan leveren aan het ontwerp van de kering. Samen met de gekozen marktpartij voert het waterschap in deze planuitwerkingsfase mogelijk enkele onderzoeken uit. De uitvoering van de dijkversterking vindt pas later in de realisatiefase plaats.

Zodra het ontwerp en de andere achterliggende documenten gereed zijn in het Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet, legt het waterschap deze ter inzage. Iedereen die wil, kan hier een zienswijze op inbrengen.

De toekomstige opgave in Thorn – Wessem en omgeving

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de 185 kilometer Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid (2017). Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Dijkversterkingsproject Thorn – Wessem is onderdeel van het HWBP WL. Maar daarna is het werk nog niet klaar.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Wat dit betekent voor gemeente Maasgouw, leest u in de factsheet.

Veelgestelde vragen over dijkversterking Thorn - Wessem

  • Wat is een voorkeursalternatief (VKA)?
  • Hoe staat het met kwelwater in de plannen zoals ze er nu liggen?
  • Wat verandert er precies met de wijziging van de huidige status rivierbed?

De antwoorden op deze vragen vindt u op de pagina veelgestelde vragen.

Wilt u uitleg bij de begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1
Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Ralph Gaastra

Laatste wijziging: 25-08-2023

Projectnieuws

Hier kunt u alle nieuwsberichten over dit project nalezen.

Type kering Maasboulevard Wessem

Maasboulevard Wessem

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft het type kering aan de Maasboulevard in Wessem vastgesteld. Er is gekozen voor een vaste kering.

Informatieavond Maasboulevard Wessem

De informatieavond vond plaats op woensdag 20 april 2022.

Meer mogelijkheden in Thorn - Wessem

In de toekomst zijn er meer mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied Thorn-Wessem.

Downloads en documenten

Betere bescherming met stevige dijk voor Thorn - Wessem

Thorn-waterbergingsgebied

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een besluit genomen over de systeemmaatregel in Thorn en Wessem.