Corio Glana HL 2.0 fase 1 - Geleenbeekdal tussen Middenweg en Agricolastraat, Sittard


Geleenbeek_in_Sittard

Inleiding

Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg hebben onder de noemer Corio Glana nauw samengewerkt aan de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

Projectdoel

De beek kreeg weer volop ruimte om op natuurlijke wijze door het landschap te kronkelen. Naast het herstel van het natuurlijke, historische landschap had de herinrichting van de Geleenbeek ook een andere noodzaak. Denk aan de klimaatveranderingen waardoor het nodig is om meer water te bergen en dus ook grote hoeveelheden neerslag te verwerken. Een groter stromingsgebied voor de Geleenbeek was daarvoor noodzakelijk. In de wijk Beekdal wordt de wateroverlast deels aangepakt door hemelwaterafvoer los te koppelen van de riolering en via de weg af te voeren naar het gebied tussen de buurt en de Geleenbeek. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast én droogteschade in het verstedelijkt gebied. Daarnaast is een verbeterde waterkwaliteit én ruimte goed voor de ontwikkeling van verschillende soorten planten en dieren.

Wat hebben we gedaan?

Deelprojecten:

 1. De Vijverweg en de Molenweg:
  kregen nieuwe rioleringen en een regenwaterriool werd bijgelegd. In de Vijverweg en de Molenweg kwamen extra parkeervakken langs de vijver. De Molenweg, tussen de Geleenbeek en de Haagstraat kreeg een nieuwe inrichting. Deze nieuwe inrichting werd samen met de omwonenden vastgesteld.
 2. De roeivijver kreeg een nieuwe beschoeiing en de bodem werd waterdicht gemaakt. De grote treurwilg die in de vijver ligt, bleef staan. Speciale maatregelen maakten dit mogelijk.
 3. In het park werden de paden vernieuwd evenals de aanplant.
 4. Vanaf de Middenweg, langs de Geleenbeek, werd door het park een fietspad aangelegd, aangesloten op de Vijverweg.
 5. Een bergbezinkbassin Berkenlaan werd aangelegd: er werd een rioolkelder gemaakt die tijdens hevige regenbuien tijdelijk rioolwater kan bergen. Op deze manier stort er minder rioolwater in de Geleenbeek.

Herplant bomen

Tijdens de diverse fases van het project werden weer net zoveel nieuwe én robuuste bomen geplant als er gerooid zijn. Deze werden samen met IVN, de Bomenstichting en enkele bewoners uit de wijk gekeurd bij de kwekerij. De bomen worden na het planten drie jaar zorgvuldig in de gaten gehouden.

Wat hebben we gedaan?

 • 1,5 kilometer Geleenbeek klimaatrobuust ingericht
 • de historische meanders zijn weer terug in de beek
 • 1 hoogwatergeul aangelegd
 • 1 sluis vervangen
 • 2 vispassages aangelegd zodat de vis de Ophovenermolen én de sluis kan passeren

Dit filmpje is gemaakt voor project Corio Glana Highlight 20 fase 1, herinrichting Geleenbeekdal stadspark Sittard. Het deel van de Geleenbeek tussen de Middenweg en de Agricolastraat is klimaatadaptief ingericht.

Waarom hebben we dit gedaan?

 • De belangrijkste doelen in het project waren de verbetering van de waterkwaliteit, waterveiligheid, natuurontwikkeling, herstel beeklandschap en de toegankelijkheid voor bezoekers.
 • Met de samenwerking gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg binnen Corio Glana streven we deze doelen na en bundelen we onze krachten.
 • Samen meerdere doelen realiseren. We maken water beleefbaar!

Dit project is afgerond

Vanaf 22 september 2020 startten de werkzaamheden. Medio 2022 werd het project opgeleverd.  Uitgevoerde werkzaamheden:

22 september – eind oktober

Aanleg bouwweg Middenweg – Molenweg/Stadspark - bergbezinkbassin langs de Geleenbeek. De tijdelijke bouwweg sluit aan op de Middenweg en wordt gebruikt voor alle aan- en afvoer. Daarmee worden de woonwijken rondom het park ontzien. Ook wordt een doorvoerbuis onder de Molenweg aangelegd om het water van de Geleenbeek tijdens de werkzaamheden genoeg ruimte te geven.

November tot eind juli 2021

Aanleg Bergbezinkbassin 
De bewoners van de Berkenlaan krijgen over de aanleg van het bassin van tevoren een brief met een nadere toelichting.

Oktober tot september 2021: Herinrichten Stadspark

In deze periode wordt het stadspark en de vijver opnieuw ingericht.

Wegreconstructies

Reconstructie Vijverweg vanaf de Bernhardlaan, eind oktober – eind januari 2021
Reconstructie Broekstraat, gedeeltelijk, eind januari 2021 – eind februari 2021
Reconstructie Molenweg (Ophoven/Berkenlaan – Vief Heringe) eind februari 2021 – eind mei 2021
Reconstructie Molenweg (Broekstraat – Vief Heringe) september 2021

Oktober tot september 2021: Herinrichting Geleenbeekdal

De historische meanders kwamen weer terug in de beek. Dat betekent dat de beek weer meer gaat ‘kronkelen’. Er werden ook regenwaterbuffers aangelegd en de reeds bestaande waterbuffers werden hersteld. Een geul voor hoogwater met voldoende bufferruimte voor hemelwater moet ervoor zorgen dat, tijdens felle regenbuien zoveel mogelijk water tijdelijk opgeslagen kan worden.

Betrokkenen bij project

 • Gemeente Sittard-Geleen
 • Provincie Limburg

logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Uitvoerder

Aannemerscombinatie Strukton - Den Ouden v.o.f.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met de omgevingsmanager van Strukton – Den Ouden v.o.f. Danielle Schols via omgeving.corioglana@strukton.com of via telefoonnummer 06 - 43 12 49 47