Josette Van Wersch


Naam: J.S.E. (Josette) Van Wersch

E-mail: j.vanwersch@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Mechelen

Lid dagelijks bestuur

Portefeuille Klimaat / waterketen

 • Water in Balans
 • Projecten in kader wateroverlast
 • Aanpak droogte en wateroverlast
  Vergunningen en toezicht
 • Gemeentelijke samenwerking
 • Samenwerking in de waterketen (strategie)
 • Innovatie
 • Commissievoorzitter Watersysteem, Zuiveren en Waterketen (WZW)
 • Uniecommissie Watersysteem (CWS)
 • BO Werkregio Waterpanel Noord (Venlo/Venray en De Limburgse Peelen)
 • BO Aanjaagteam Waterpanel Noord
 • BO Werkregio Westelijke Mijnstreek
 • BO Werkregio Parkstad
 • BO Werkregio Maas en Mergelland
 • BO Nationaal Landschap Zuid Limburg (BO NLZL)
 • BO Regionaal Overleg Limburg (BROL)
 • BO Klimaatadaptatietafel Limburg (BKAL)
 • Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas DHZ (RBOM DHZ)
 • Aandeelhouder Verdygo BV namens WL
 • Lid Uniekopgroep Wonen

Fractie

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies

bezoldigd

 • Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg, Roermond

onbezoldigd

 • Lid Zonta Mergelland, Valkenburg