Verkennend onderzoek naar aanpak wateroverlast Wijnandsrade-Aalbeek


wijnandsrade (1)

Waterschap Limburg en de gemeente Beekdaelen verkennen samen de mogelijkheden om wateroverlast in Wijnandsrade en Aalbeek aan te pakken. Mensen uit de directe omgeving worden gevraagd om mee te denken.

Door de klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast in Wijnandsrade en Aalbeek. Ondanks de zes buffers die in het verleden in Wijnandsrade zijn aangelegd, is met name in het gebied rondom het kasteel Wijnandsrade in de afgelopen jaren meerdere keren wateroverlast opgetreden. In het dorp Aalbeek ontstaat overlast door water dat vanuit het buitengebied in het zuiden richting Aalbeek en de provinciale weg N298 stroomt, richting bebouwd gebied dus.

Verkenning

Waterschap en gemeente starten de verkenning, samen met inwoners en andere belanghebbenden in het projectgebied. Tijdens de verkenning wordt de overlast in kaart gebracht, worden ervaringen gedeeld en oplossingen onderzocht die de wateroverlast moeten verminderen en de leefomgeving verbeteren. Uit de verkenning volgt een ‘voorkeursvariant’, een pakket met maatregelen die het beste passen in het gebied. Die voorkeursvariant wordt vervolgens verder uitgewerkt.

Inwonersavond

Inbreng van betrokkenen zorgt voor betere plannen. Daarom nodigen waterschap en gemeente mensen uit de directe omgeving uit om hun ideeën en ervaringen te delen. Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen die wateroverlast heeft ervaren, iedereen met goede ideeën en iedereen die deel uitmaakt van een mogelijke oplossing, de kans krijgt om mee te denken en mee te werken.

Voor een eerste ronde wordt een inwonersavond georganiseerd op 29 november 2022.

Mensen kunnen zich aanmelden op de projectenwebsite www.waterschaplimburg.nl/wijnandsrade-aalbeek. Hier is ook meer informatie te vinden over de aanpak en hoe mensen kunnen meedoen. Ook kunnen mensen zich hier aanmelden voor een projectnieuwsbrief.

Enquête

Om alvast de wateroverlastknelpunten te inventariseren en mogelijke ideeën op te halen, heeft het waterschap een online enquête uitgeschreven. Mensen in genoemd gebied die wel eens wateroverlast hebben ervaren en/of die ideeën hebben, kunnen dit in de enquête aangeven. De link naar de enquête is ook te vinden op de projectenwebsite. Tijdens de inwonersavond zullen de resultaten van de enquête worden teruggekoppeld.


Voortvarend van start

De betrokken bestuurders van waterschap en gemeente zijn positief gestemd over de samenwerking. Josette Van Wersch (Waterschap Limburg): “We hebben met de gemeente Beekdaelen al meerdere knelpunten aangepakt en ook hier gaan we weer heel voortvarend van start met de verkenning. We gaan in het traject intensieve gesprekken voeren met alle belanghebbenden, waaronder agrariërs, terreinbeheerders en inwoners om te kijken waar de grootste knelpunten zitten en wat we daaraan kunnen doen.”
Wethouder Jan Hermans: “De aanpak van wateroverlast staat al jaren hoog op de agenda in Beekdaelen. Er is hier al veel gedaan om wateroverlast aan te pakken, vaak ook samen met het waterschap. In Aalbeek hebben we als gemeente in de afgelopen maanden nog het rioolstelsel uitgebreid en buffers aangelegd, om meer water te kunnen verwerken wanneer nodig. Nu gaan we samen met het waterschap het buitengebied rond Wijnandsrade-Aalbeek verkennen. Ik hoop dan ook dat velen met ons mee willen denken in deze eerste verkenning. Alle input is zeer welkom!”

Water in Balans

De verkenning Wijnandsrade-Aalbeek maakt deel uit van het programma Water in Balans. Dit is een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!


Meer informatie:  www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans