OPPWW Peelkanalen ter inzage


Griendtsveen op brug over kanaal bij kanaalweg (2)

Optimalisatie wateraanvoer Noordervaart en Peelkanalen

Het ontwerpprojectplan Waterwet 'Optimalisatie wateraanvoer Noordervaart en Peelkanalen' ligt ter inzage vanaf 19 mei tot 30 juni a.s. in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond. Bovendien zijn er twee informatieavonden. Op 7 juni in Griendtsveen en op 8 juni in Ysselsteyn.

In het Waterakkoord (WATAK) van 1994 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de betreffende waterschappen over een evenwichtige verdeling van Maaswater naar Limburg en Noord-Brabant. Als uitwerking hiervan zijn Waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg met Rijkswaterstaat overeengekomen dat het Rijk de wateraanvoer voor de Peelregio vergroot van 3,4 m³/s naar tenminste 5,4 m3/s. Dit door aanpassing en groot onderhoud van/aan de Noordervaart en de Peelkanalen.

De extra wateraanvoer is bedoeld als belangrijke aanvulling op de waterconserverings-maatregelen uit het Deltaplan Hoge Zandgronden. Dit plan voorziet in de regionale droogtebestrijding voor een gebied dat nu structureel (jaarlijks) kampt met watertekorten. Om deze geoptimaliseerde aan- en doorvoercapaciteit te realiseren, worden de volgende maatregelen uitgevoerd: een deel van het Peelkanaal (ook wel Defensiekanaal genoemd) zal worden verbreed en gebaggerd, bestaande stuwen en verdeelwerken worden aangepast en er worden nieuwe verdeelwerken en stuwen geplaatst.

Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet dient het waterschap hiervoor een projectplan op te stellen. De geplande werkzaamheden hebben tot doel om via de Peelkanalen méér water naar het achterland te voeren en de verdeling daarvan te verbeteren. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in het projectplan Waterwet.

Inmiddels is de procedure van het ontwerpprojectplan Waterwet gestart. Dit is inmiddels vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit document ligt ter inzage van 19 mei tot en met 30 juni 2022 voor alle betrokkenen tijdens kantooruren in het waterschapsgebouw en is in te zien via de website van Waterschap Limburg onder ‘bekendmakingen’.

Binnen deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. We lichten dit ontwerpprojectplan Waterwet ook graag toe aan alle betrokkenen in het gebied waar de meeste ingrepen zullen plaatsvinden, te weten de gemeenten Venray en Horst aan de Maas.

Hiervoor nodigen wij belangstellenden uit om deel te nemen aan een van de informatiebijeenkomsten:

  • Gemeente Horst aan de Maas, locatie gemeenschapshuis De Zaal, Lavendellaan 26, 5766 PP Griendtsveen, op 7 juni 2022 van 19.30 uur tot 21.30 uur.
  • Gemeente Venray, locatie Gemeenschapshuis De Smelehof, Puttenweg 2, 5813 BC Ysselsteyn op 8 juni 2022 van 19.30 uur tot 21.30 uur;

Aanmelden uiterlijk 1 werkdag van tevoren via: m.siecker@waterschaplimburg.nl.

Belanghebbenden kunnen binnen genoemde periode schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Of via een e-mail aan: m.siecker@waterschaplimburg.nl.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met omgevingsmanager Marco Siecker, via telefoonnummer +31-(0) 6 8191 8141. Na afloop van de inspraakfase zullen de ontwerpbesluiten, samen met de ontvangen zienswijzen, ter definitieve besluitvorming aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd.