Op naar droge voeten voor Nederweertenaars rondom Eindhovensebaan en Winnerstraatlossing


Verzameling FacebookLinkedInTwitter posts

Ten noorden van Nederweert ligt de Winnerstraatlossing en de Eindhovensebaan. Deze watergangen zijn op dit moment niet opgewassen tegen hevige regenbuien. Waterschap Limburg wil werkzaamheden uitvoeren om dit op te lossen.

Oplossingen voor hevige regenval

Oorspronkelijk zorgde de Winnerstraatlossing voor de afwatering van het landbouwgebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de Eindhovensebaan. Ook zorgde deze watergang voor de afvoer van het gemengde stelsel van buurtschap Winnerstraat/Nieuwstraat. In een gemengd stelsel wordt het afvalwater als het regenwater via hetzelfde systeem afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie. De winnerstraatlossing begint als bermsloot in bebouwd gebied. Benedenstrooms ligt de Eindhovensebaan. Via deze watergang wordt water verder afgevoerd naar de Platkuil.

In de loop der jaren hebben steeds meer bedrijven zich in het gebied gevestigd. Hierdoor zijn er veel verharde oppervlakten ontstaan, zonder waterberging. Harde oppervlaktes zoals straten, gebouwen, wegen en pleinen maken het moeilijk voor water om te kunnen infiltreren in de grond. Bij hevige regenbuien kan de Winnerstraatlossing en de riolering het water daarom moeilijk verwerken. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Het waterschap voert werkzaamheden uit om wateroverlast te voorkomen.

Geplande werkzaamheden

We willen aan beide zijden van de Winnerstraatlossing het talud herstellen. Daarnaast willen we een overlaatdrempel en spindelschuiven aanbrengen. Ook verwijderen we zand, slib en rietvegetatie. We hogen de bestaande maaiveldverlaging op en bestrijden de Japanse Duizendknoop. Mogelijke bodemverontreinigingen willen we verwijderen.

Bij zowel de Winnerstraatlossing als de Eindhovensebaan verwijderen we duikers en brengen we nieuwe duikers aan. Ook leggen we werkstroken aan, zodat het beheer en onderhoud in de toekomst makkelijker wordt.

Tot slot brengen we nog een aantal beton duikers aan bij de Eindhovensebaan en herprofileren we de watergang. Dit betekent dat de bodem dieper wordt en dat we de beek verbreden.

Planning

Dit projectplan ligt tot en met 18 december 2022 ter inzage. In die periode kunt u als belanghebbende een zienswijze over het ontwerp van het projectplan bij het dagelijks bestuur van het waterschap indienen. Na deze periode wordt het projectplan, met eventueel daarbij gevoegd de zienswijzen en de reactie van het waterschap daarop, vastgesteld. De werkzaamheden staan gepland voor 2023.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de projectpagina.