Dijkversterkingsplan voor dijktraject Thorn - Wessem bekend

Gepubliceerd op 16 maart 2021

Waterschap Limburg heeft voorkeursalternatief Thorn – Wessem vastgesteld

Dijkversterkingsplan Thorn – Wessem is een belangrijke stap verder in het proces. Het voorkeursalternatief is vandaag door het dagelijks bestuur van het waterschap vastgesteld, in afstemming met de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de systeemmaatregel. Bekend is waar de versterkte dijk komt te liggen en welk type dijk het wordt. Met één uitzondering: de Maasboulevard. De uitwerking van de keuze ‘ophogen maaiveld’ wordt vergeleken met de voorkeur van de omgeving van een zelfsluitende kering. Dit proces wordt de komende periode in nauwe samenwerking met gemeente en bewoners verder vorm gegeven.

Bestuurder Jos Teeuwen: “Om te komen tot dit besluit zijn in de verkenningsfase diverse oplossingsrichtingen onderzocht en is er een intensief participatieproces doorlopen met de omgeving, gemeente, regio en Rijk. In de planuitwerkingsfase zetten we dit participatieproces voort.“

Het voorkeursalternatief in het kort

De systeemmaatregel Thorn - Wessem wordt uitgevoerd door de huidige kering te versterken en met het grondlichaam van de A2 op een nieuw punt aan te sluiten op de hoge grond. Het gebied tussen Thorn en Wessem achter de primaire kering heeft een waterbergende werking voor het hele Maassysteem, alleen bij extreme piekafvoeren.

Het voorkeursalternatief voor de beekherstelopgave is:

  • Het verleggen van de Thornerbeek door het agrarisch middengebied;
  • De verlegging van de beekmonding naar de stromende Maas (maakt de beek optrekbaar voor vissen vanuit de Maas) vanaf de huidige beekmonding onderlangs de Maasboulevard;
  • En het loskoppelen van de beeksystemen Heel en Thorn – Wessem. Dit loskoppelen gebeurt door de Panheelderbeek in Heel aan te sluiten op het kanaal Wessem-Nederweert en het buiten gebruik stellen van het sifon onder het kanaal.

Het beeksysteem als geheel wordt hiermee sterk verbeterd, minder complex en beter beheersbaar.

Besluit in samenwerking met omgeving

Eind vorig jaar hebben het ontwerp voorkeursalternatief met de milieueffectrapportage ter inzage gelegen. Hierop zijn 58 zienswijzen ontvangen, waarvan 14 unieke. De zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Antwoord. Het merendeel van de zienswijzen (44 totaal) gaat in op de keuze van de kering bij de Maasboulevard Wessem. Indieners verzoeken het waterschap om de keuze van het type kering door te schuiven naar de planuitwerkingsfase en eerst de hoogte berekeningen én de ruimtelijke inpassing nader uit te werken. Dit verzoek is overgenomen; het voorkeursalternatief is hierop aangepast. Voor het overige blijft het voorkeursalternatief ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp voorkeursalternatief die ter inzage heeft gelegen.

Advies commissie MER

Naast de zienswijzen, is er advies ontvangen van de commissie voor de milieueffectrapportage. Zo is naar aanleiding van dit advies de nota voorkeursalternatief met de MER fase 1 aangepast met een uitgebreidere onderbouwing bij de keuze dijkversterking en beekverlegging voor het tracé tussen de Grote Hegge en de Mauritshaven en wordt in de planuitwerkingsfase de mogelijkheid van een kortere levensduur van de keringen onderzocht.

Vervolgtraject

In de planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief en de inpassing daarvan verder in detail uitgewerkt. Onderdeel daarvan is dat de uitwerking van de Maasboulevard met ‘ophogen maaiveld’ wordt vergeleken met de voorkeur van de omgeving van een zelfsluitende kering. Dit proces wordt de komende periode in nauwe samenwerking met gemeente en bewoners verder vorm gegeven.
De planuitwerkingsfase wordt afgesloten met het Projectbesluit Omgevingswet. Dit besluit en de bijbehorende vergunningen en de legger (een kaart waarop de keringen staan aangegeven met de bijbehorende regels van het waterschap) gaan dan in procedure. De verwachting is dat het besluit in de tweede helft van 2022 ter visie wordt gelegd. Belanghebbenden kunnen dan formeel reageren op de plannen. De Nota Voorkeursalternatief en Nota van Antwoord staan op de website van Waterschap Limburg.