Aanpak wateroverlast Meerssen en Oirsbeek belangrijke stap dichterbij

Gepubliceerd op 8 februari 2018

JT Ondertekening intentieovereenkomst Meerssen 3023

De aanpak van de wateroverlast in de kernen van Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade is een belangrijke stap dichterbij. Vandaag hebben negen partijen naar elkaar toe uitgesproken zich in te zetten voor deze buitengewoon grote opgave in de twee gemeentes.

De organisaties spreken af om zich samen in te zetten om in 2050 een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting te hebben gerealiseerd in Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade. Hierbij wordt de haalbaarheid onderzocht van het afkoppelen van publieke en private verhardingen, de aanleg van extra waterbuffers en het bergen van water in het landelijk gebied door onder meer landbouw en natuur.

Betrokken organisaties

Onder het toeziend oog van verschillende inwoners van Meerssen die al jarenlang wateroverlast ervaren, zetten vandaag de negen organisaties een handtekening onder een of beide intentieverklaringen. Voor Meerssen zijn betrokken: Gemeente Meerssen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Staatsbosbeheer, Stichting Het Limburgs Landschap en Waterleidingmaatschappij Limburg. Voor Oirsbeek zijn betrokken: Gemeente Schinnen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Natuurmonumenten en Stichting Het Limburgs Landschap.

Evenwicht bewaren

De komende maanden worden deze doelstellingen verder uitgewerkt om in de zomer een samenwerkingsovereenkomst te sluiten tussen de organisaties. Gedeputeerde Daan Prevoo is blij met de ondertekening: “Ons klimaat verandert sneller dan me lief is. Lokale wateroverlast gaan we de komende jaren daardoor veel vaker meemaken dan in het verleden. Daarom is het goed dat we hier, samen, een stap kunnen zetten in het bestrijden van die overlast. Alleen door de handen ineen te slaan kunnen we het evenwicht bewaren tussen waterveiligheid, kwaliteit van de leefomgeving en klimaatbestendigheid.”

Wateroverlast

De kernen van Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade ondervinden ernstige overlast door afstromend water. Door de klimaatverandering zal de overlast verder toenemen, waarbij in extreme situaties zelfs de veiligheid in het geding is. Om de problemen het hoofd te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat het waterschap, de gemeenten, de landbouw, andere grondeigenaren zoals terreinbeheerders en de inwoners zelf gelijktijdig maatregelen treffen. De opgave is buitengewoon groot, waardoor externe financiering een noodzakelijke randvoorwaarde is. Als alle maatregelen zijn uitgevoerd, blijft er een restopgave bij zeer intensieve buien, die niet kan worden opgelost. Hiervoor zullen inwoners zelf maatregelen moeten treffen om eventuele schade te kunnen beperken.

Water in Balans

Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade zijn twee van de zes gebiedspilots binnen ‘Water in Balans’. Dit actieprogramma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering. In de benoemde gebiedspilots verkennen de betrokken organisaties en inwoners de knelpunten en wordt gezocht naar nieuwe manieren om de klimaatverandering te slim af te zijn.

Op de foto:
Pascal Roomberg (Staatsbosbeheer), Daan Prevoo (Provincie Limburg), Josette Van Wersch (Waterschap Limburg), Ria Doedel (Waterleidingmaatschappij Limburg), Guido Houben (gemeente Meerssen), Jan Veltmans (LLTB), Jeannette Quadvlieg (gemeente Schinnen) en Eduard Habets (Natuurmonumenten). Op de foto ontbreekt Wilfred Alblas (Stichting Het Limburgs Landschap)
(foto: Johannes Timmermans)


Wethouder Jeannette Quadvlieg, gemeente Schinnen:
“De intentie uitspreken om gezamenlijk wateroverlast aan te pakken is mooi. Het moet leiden tot een versnelling van de totale aanpak van de waterproblematiek. De mensen die de wateroverlast ervaren verdienen dat wij snel de daad bij het woord voegen. Schinnen heeft daarom besloten om niet te wachten met het nemen van maatregelen maar is al gestart met het uitvoeren van diverse gemeentelijke waterprojecten. In de hoop dat andere partijen snel aansluiten en we zo de kans op wateroverlast  aanzienlijk gaan verkleinen.”

Wethouder drs Guido Houben:
“Het is belangrijk dat inwoners en instanties er sámen de schouders onder zetten!”

Bestuurder Josette Van Wersch, Waterschap Limburg:
“Met deze intentieverklaringen ligt de weg vrij om samen echt iets te doen en tot gedragen oplossingen te komen. We beginnen met zaken die we heel snel kunnen realiseren. We werken hierbij vanuit het principe ‘zo snel als het kan, maar zo zorgvuldig als het moet’.”

Bestuurder Jan Veltmans, LLTB:
“Vanzelfsprekend wil de landbouwsector meedenken om extra maatregelen te treffen die wateroverlast in Meerssen en Oirsbeek beperken. Dat is een hele opgave, maar samen met partners, zoals het waterschap, gemeenten en terreinbeheerders, kunnen we veel bereiken. Vergeet ook niet dat landbouw al veel heeft gedaan. Bijvoorbeeld via niet-kerende grondbewerking en vanggewassen.”

Zie ook

WiB_logo_FC (Breedbeeld)