Start maaiseizoen 2024

Gepubliceerd op 25 april 2024

Veilig van start: houd werkpaden vrij en toegankelijk

Zonder onderhoud aan het Limburgse watersysteem raken sloten en beken verstopt, kan wateroverlast ontstaan, raken dijken verzwakt, functioneren waterbuffers niet en neemt de waterkwaliteit af door het verlies van biodiversiteit. Het groeiseizoen is volop aan de gang en daarom gaat Waterschap Limburg vanaf 1 mei weer aan de slag om dijken, beken, buffers en sloten te onderhouden. Het voorkomen van wateroverlast en dus zorgen voor waterveiligheid staat hierbij voorop. Ook wordt rekening gehouden met flora en fauna. Bij de start van het maaiseizoen hoort de presentatie van onze nieuwe maaikalender. Op deze digitale planning geven we aan waar en wanneer we gaan maaien.

Maaikalender

Groenonderhoud aan het Limburgse watersysteem is een uitdagende klus. Het Limburgse watersysteem is met 2700 kilometer beken, 195 kilometer dijken en 455 regenwaterbuffers omvangrijk. Het maaien, een groot onderdeel van het groenonderhoud, wordt bijgehouden in de maaikalender en wordt uitgevoerd door twee aannemers. In de maaikalender op de website staat aangegeven in welke periode de watergangen worden gemaaid. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk volgens de kalender te maaien, maar soms moet hiervan worden afgeweken. Te natte omstandigheden en bijzondere dier- en plantensoorten in het gebied, kunnen hiervan een reden zijn.

Oproep waterschap: houd werkpaden vrij en dicht spoelsleuven

Om het onderhoudswerk goed en veilig te kunnen doen, is het belangrijk dat de onderhoudspaden van het waterschap vrij en toegankelijk zijn voor de onderhoudsmachines. Als gevolg van het recordnatte jaar 2023 en het natte voorjaar van 2024 zien we heel veel spoelsleuven van agrariërs langs onze beken. Dit zijn sleuven die vanuit de agrarische percelen door de werkpaden van het waterschap naar de beek gegraven zijn om het overtollige water van het land af te krijgen. Dit zorgt voor onveilige en onwenselijke situaties langs onze beken. Machines kunnen in de sleuven terecht komen of de maaiwerkzaamheden kunnen niet plaatsvinden.

Chrit Wolfhagen, lid van het dagelijks bestuur: “Het graven van spoelsleuven is in strijd met de zorgplicht die voor een goed werkend watersysteem in acht moet worden genomen. Daarom vragen we met klem om de spoelsleuven te dichten. Volgend jaar gaan we hier strenger op handhaven.”

Er kleven nog andere nadelen aan de spoelsleuven. Tijdens het laten aflopen van het water, komt zand mee de beek in als een vorm van erosie. Dat houdt in dat de vruchtbare bovenlaag van de akker wegspoelt en de bodem van de beek hoger komt te liggen. Ook zien we op diverse locaties dat de spoelsleuven zorgen voor uitspoelingen van het talud van de beek waardoor de beekbodem hoger komt te liggen. Hierdoor functioneert de beek slechter. Door de spoelsleuven stromen ook meststoffen en gewasbestrijdingsmiddelen mee de beek in, waardoor de waterkwaliteit achteruitgaat. Dat is weer in strijd met de Kader Richtlijn Water waar we in 2027 aan moeten voldoen.
De voorbereidingen op het maaiseizoen zijn door het waterschap in volle gang. Op verschillende plekken langs de beken worden verzakkingen als gevolg van het vele water van de afgelopen periode gerepareerd.

Dienstverlening

Het waterschap doet er alles aan om het water in Limburg in goede banen te leiden en waar mogelijk de maaiplanning te volgen. We vinden het belangrijk om schade die als gevolg van onze werkzaamheden ontstaat te voorkomen. Ook horen we graag hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Uw vraag, klacht of suggestie kunt u doorgeven via een meldingenformulier. Meer informatie over de maaikalender en over beheer en onderhoud is te vinden op de website van Waterschap Limburg: www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/onderhoud-beheer/


Zie ook