Werkzaamheden renovatie kunstwerken Peelkanalen gereed

Gepubliceerd op 29 november 2023

MVB20231129-131 (Breedbeeld)

In 2022 en 2023 heeft waterschap Limburg dertien kunstwerken gerenoveerd in het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal. Dit is een van de maatregelen uit de gebiedsaanpak ‘Uitvoeringsprogramma Noordervaart – Peelkanalen’ om aan de opgaves uit het Waterakkoord (WATAK) van 2021 te voldoen. Op woensdag 29 november stond waterschap Limburg met alle betrokken partners hierbij stil en sneden dagelijks bestuurder Chrit Wolfhagen (waterschap Limburg) en dagelijks bestuurder Peter van Dijk (waterschap Aa en Maas) een taart aan met een illustratie van de opgeleverde kunstwerken.

In het WATAK zijn afspraken vastgelegd tussen het Rijk en de waterschappen voor het verhogen van de wateraanvoer (van 3,4 m3/s naar 5,4 m3/s) en een goede verdeling van het aangevoerde water  naar de peelregio. Dit water kan vanaf de Noordervaart in de Peelregio verdeeld worden via het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal. De helft is voor het Limburgse deel van de Peelregio en de helft is voor het Brabantse deel.

Met het project ‘renovatie kunstwerken’ zijn in en langs deze kanalen 13 kunstwerken gerenoveerd om de grotere wateraanvoer te kunnen verwerken en verdelen naar het achterland. Kunstwerken zijn technische objecten die het waterschap gebruikt om het watersysteem te kunnen sturen en beheersen. Omdat de kanalen en kunstwerken zowel een functie hebben in de wateraanvoer, als in de waterafvoer, is het van belang om adequaat te kunnen reageren op wisselende weersomstandigheden en vragen uit de omgeving. Daarom zijn de waterverdeelwerken geautomatiseerd en op afstand, via de centrale regiekamer, bestuurbaar.

MVB20231129-110 (Breedbeeld)
Dagelijks bestuurders Peter van Dijk (links op de foto) en Chrit Wolfhagen (rechts op de foto) snijden gezamenlijk de taarten aan

Werkzaamheden

Er is gewerkt aan een totaliteit van 11 stuwen, één gemaal en één bodemval. De renovaties aan deze kunstwerken dragen zo goed als mogelijk bij aan  een robuust en toekomstbestendig watersysteem.

Dagelijks bestuurder Chrit Wolfhagen blikt vooruit: “Het tweede onderdeel van project Peelkanalen is achter de rug, dus we hebben een grote stap gezet. We moeten nog werk verrichten aan het Peelkanaal zelf om dit robuuster in te richten. Daarna kunnen we de Peelregio optimaal voorzien van méér wateraanvoer.”

Samenwerking

De renovatie van deze kunstwerken maakt onderdeel uit van de gebiedsaanpak ‘Uitvoeringsprogramma Noordervaart – Peelkanalen'. Naast dit onderdeel bestaat het maatregelenpakket nog uit groot onderhoud van de Peelkanalen, het oplossen van de knelpunten in het Peelkanaal, het baggeren en verbreden van het hydraulisch profiel van het Peelkanaal ter hoogte van het defensieterrein en de inrichtingsmaatregelen voor het uitvoeren van beheer en onderhoud.

Vorig jaar rondde waterschap Aa en Maas het groot onderhoud aan het Kanaal van Deurne en de Helenavaart af. Nu zijn ook de stuwen en verdeelwerken aangepast en gemoderniseerd. Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg.

Meer informatie

Actuele informatie over project Peelkanalen is te vinden op de projectenpagina.