Provincies en waterschappen maken afspraken tegen verdroging Peelvenen


mariapeel-DSCF3677

De provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg hebben een intentieovereenkomst gesloten over de onttrekking van grondwater in de bufferzones rondom het Natura 2000-gebied Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel (Peelvenen). In de overeenkomst staan afspraken voor de komende twee jaar om het waterbeheer verder te verbeteren en om voorbereidingen te treffen voor de vernieuwing van het Natura 2000-beheerplan Peelvenen. In deze overgangsperiode wordt onderzocht wat nodig is om het natuurgebied verder te beschermen tegen verdroging en worden vrijwillige maatregelen gestimuleerd om meer water vast te houden en minder (grond)water te gebruiken.

Chrit Wolfhagen, lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg:

“Deze samenwerking moet leiden tot een verantwoord waterbeheer en is dé kans om regionaal het beheren van water beter onderling af te stemmen.”

De verdroging van de Peelvenen wordt onder andere veroorzaakt door te ver weg zakkende grondwaterstanden. Door klimaatverandering (droge zomers) neemt het grondwatergebruik waarschijnlijk nog verder toe de komende jaren. De afgelopen jaren kon in de bufferzones (beschermingsgebieden) rond de Peelvenen zonder Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) grondwater worden onttrokken voor de beregening van open agrarische teelten (gewassen in de open lucht). In december hebben de provincies het besluit genomen om die vrijstelling te laten vervallen. Maar er is meer nodig om de natuurdoelen in het gebied te halen. De komende twee jaar onderzoeken de beide provincies en de waterschappen wat mogelijk is, in overleg met onder meer de ZLTO, de LLTB en Staatsbosbeheer. Tegelijkertijd wordt bekeken wat noodzakelijk is om het Natura 2000-beheerplan in 2024 aan te passen.

Intentieovereenkomst

In de intentieovereenkomst Grondwateronttrekkingen Natura 2000 Peelvenen staan afspraken tussen de provincies en waterschappen voor de komende twee jaar. Onderzocht wordt welke maatregelen effectief zijn met behulp van een hydrologische systeemanalyse. Hiervoor is het ook nodig de bestaande hydrologische modellen te vernieuwen. Gekeken wordt ook welke maatregelen leiden tot beter waterbeheer en tot minder (grond)watergebruik én over toezicht en handhaving. Daarmee zetten de vier overheden vervolgstappen op weg naar de vernieuwing van het Natura 2000-beheerplan in 2024. Dit aansluitend op het besluit in december van de beide provincies om de vrijstelling voor de Wnb-vergunning te laten vervallen. De intentieovereenkomst is te vinden op http://www.brabant.nl/intentieverklaringgrondwaterpeelvenen.