Opheffen knelpunten Winnerstraatlossing en Eindhovensebaan

Gepubliceerd op 23 oktober 2023

WhatsApp Image 2022-12-05 at 10.56.48 PM (Breedbeeld)

Ten Noorden van Nederweert, parallel aan de Zuid-Willemsvaart, liggen de watergangen Winnerstraatlossing en Eindhovensebaan. De Winnerstraatlossing begint als bermsloot in het bebouwde gebied Winnerstraat/Nieuwstraat. Daarna vervolgt de watergang zich benedenstrooms richting Eindhovensebaan. Op dit moment zorgt de inrichting van het gebied voor twee knelpunten. Het waterschap wil de knelpunten opheffen om wateroverlast te beperken en waar mogelijk water op te vangen.

Van oorsprong zorgde de Winnerstraatlossing voor de afwatering van het landbouwgebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de Eindhovensebaan. Ook zorgde de Winnerstraatlossing voor waterafvoer vanuit het gemengde riool-stelsel in het bebouwde gebied Winnerstraat/Nieuwstraat. De Winnerstraatlossing en het rioolstelsel hebben tijdens hevige regenbuien moeite met het verwerken van het water. Dit komt vooral door de toegenomen bebouwing in het gebied, waardoor er meer verharding aanwezig is en regenwater sneller tot afvoer komt.

Dagelijks bestuurder Chrit Wolfhagen: “De aanpassingen aan de Winnerstraatlossing en de Eindhovensebaan zorgen er uiteindelijk voor dat we twee belangrijke knelpunten in één klap kunnen oplossen en wateroverlast kunnen beperken. Zo functioneert het systeem beter bij hevige regenbuien.”

Verbetering waterberging en -afvoer

Het waterschap voert verschillende werkzaamheden uit in opeenvolgende periodes. De start van de werkzaamheden vindt plaats bij de buffer van de Winnerstraatlossing ter hoogte van de Zandberg en benedenstrooms van deze buffer richting de Brabantse grens. De werkzaamheden in het stroomopwaartse deel, richting Nieuw- en Winnerstraat, staan op de planning voor begin 2024.

In beide watergangen worden de duikers vervangen door nieuwe betonduikers. Ook wordt in beide watergangen de sliblaag verwijderd. Waar nodig wordt taludbescherming aangebracht om de watergang te beschermen tegen afkalven (het talud is het schuine gedeelte van een watergang). Daarnaast wordt van zowel de Winnerstraatlossing als de Eindhovensebaan plaatselijk de watergang verdiept en verbreed. Dit zorgt voor een betere afvoer van het water als dat nodig is, maar ook desgewenst het vasthouden van water. Op beide gedeelten wordt waar nodig het onderhoudspad hersteld.

De rietvegetatie in de buffer bij de Winnerstraatlossing wordt verwijderd. Dit zorgt voor een betere berging van water in de buffer. De inlaat in de buffer wordt hersteld en daar waar het water uitstroomt plaatsen we een spindelschuif. Hiermee kunnen we instellen hoeveel water er mag doorstromen richting de Eindhovensebaan. Op die manier kan er meer water opgevangen en vastgehouden worden. Daarnaast bestrijden we op enkele plaatsen de Japanse Duizendknoop, saneren we de bodem en brengen we een overlaatdrempel aan.

Meer informatie

De werkzaamheden starten vanaf 23 oktober 2023. Alle actuele informatie over de werkzaamheden bij Winnerstraatlossing en Eindhovensebaan zijn terug te vinden op de projectpagina via de website van Waterschap Limburg.