Intentieverklaring samenwerking tussen KNMI, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Limburg getekend


In de zomer van 2021 hadden zowel Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (juni) als Waterschap Limburg (juli) te kampen met extreme neerslag in hun gebied en de gevolgen hiervan. De situatie in Limburg was voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aanleiding om door te laten rekenen wat de effecten van deze extreme neerslag zouden zijn voor hun gebied.

De verwachting is dat extremer weer, met enerzijds een verhoogde kans op extreme neerslag en anderzijds  droogteproblematiek, vaker zal voorkomen door het veranderende klimaat.

Om goed en snel te kunnen handelen tijdens een crisis is het van belang dat informatie actueel, locatie specifiek en betrouwbaar is. Vanuit hun gemeenschappelijke missies gericht op ‘een veiligere samenleving’ zien het KNMI, HHNK, HDSR en WL de noodzaak om meer en beter samen te werken.  De intentieverklaring geeft richting aan deze samenwerking.

Begin december 2022 is deze intentieverklaring ondertekend door:
Hoofddirecteur KNMI Gerard van der Steenhoven, Dijkgraaf van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Jeroen Haan, Dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Luc Kohsiek en Dijkgraaf van Waterschap Limburg Patrick van der Broeck.

Introductie EWC

Het KNMI streeft ernaar dat in 2025 vanuit het KNMI een multi hazard Early Warning Centre (EWC) c.q. een nationaal waarschuwingscentrum functioneert, waarmee adviezen, waarschuwingen en scenario’s van hoge kwaliteit worden geproduceerd. De producten die het EWC hiervoor ontwikkelt dragen bij aan de missie van onze veiligheidspartners: nauwkeurige en tijdige verwachtingen en waarschuwingen bieden meer handelingsperspectief en dit vergroot de veiligheid en voorkomt schade.


Doel van de intentieverklaring

De intentieovereenkomst beschrijft de samenwerking met als algemene uitgangspunten:

  • De informatieketen tussen KNMI en waterschappen wordt in deze pilot ‘geoptimaliseerd’ via kennis-, informatie- en datadeling
  • Strategische onderzoekagenda’s worden gedeeld en bieden aanknopingspunten voor gezamenlijk onderzoek en innovatie
  • Het KNMI monitort het weer continu en alarmeert bij een dreigende crisis of calamiteit zodat KNMI en waterschappen snel en passend kunnen handelen.
  • HHNK, HDSR en WL vormen een kerngroep, namens alle waterschappen. De kerngroep is aanspreekpunt voor KNMI in deze samenwerking

Intentieverklaring als start voor een succesvolle samenwerking

HHNK, HDSR, WL en KNMI hebben de intentie om op basis van hierboven genoemde uitgangspunten een versnelling te realiseren in het wetenschappelijk onderzoek en innovatie met als doel om beter toegeruste weerimpact technologieën te ontwikkelen. Deze technologieën dragen bij aan een effectieve en efficiënte watercrisisbeheersing en stimuleren zo de doorontwikkeling van Early Warning Centre (EWC)-producten.  Deze producten zijn van toegevoegde waarde voor een aantal wettelijke taken van het KNMI, alle waterschappen en andere veiligheidspartners binnen Nederland.