Financiële tegemoetkoming voor agrariërs bij maatregelen om water vast te houden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg


Uienperceel-met-graanstroken

Waterschap Limburg heeft het afgelopen jaar een stimuleringsregeling voor agrariërs opengesteld om meer water vast te houden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. Dit zorgt ervoor dat er minder water vanuit de heuvels naar beneden stroomt. Het is een van de maatregelen in de aanpak van de wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. Het waterschap stelt ook voor teeltseizoen 2023 deze regeling open zodat agrariërs hiervan gebruik kunnen maken.

Het klimaatprogramma Water in Balans van Waterschap Limburg is opgezet om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering aan te pakken. Dit gebeurt zoveel mogelijk samen met alle betrokken partijen die van invloed zijn in een stroomgebied. Samen met agrariërs is gekeken naar mogelijkheden om meer water vast te houden in het landelijk gebied. Dit heeft effect op het verminderen van wateroverlast maar ook op het verminderen van effecten van droogte.

Waterbewuste bril

Aan het einde van de winter worden de teeltplannen met gewaskeuze voor 2023 definitief gemaakt. Nu is het moment om te kijken naar de omstandigheden van een perceel in combinatie met de geplande teelt en de mogelijkheden die er zijn om water te bergen. Het waterschap vraagt aan agrariërs om met een waterbewuste bril te kijken naar de teeltplannen en percelen. Samen met de LLTB-regio Zuid-Limburg is een stimuleringsregeling ontwikkeld. Zo’n zestig agrariërs hebben het
afgelopen jaar van de regeling gebruik gemaakt. Ook komend jaar willen we agrariërs stimuleren om extra water vast te houden. Voor een aantal maatregelen ondersteunen we dit met een tegemoetkoming.

Wateroverlast én droogte

Josette Van Wersch, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg: “Agrariërs die deelnemen, leveren een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke opgaven, zoals het verminderen van wateroverlast
maar ook het voorkomen van droogte. Bovendien is gebleken dat een aantal maatregelen ook een positief effect heeft op het saldo van de teelt zelf. We hopen dan ook dat veel agrariërs zich bij ons gaan melden.”

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is blij met de stimuleringsregeling. “In onze regio kunnen we nauwelijks beregenen en dat maakt de noodzaak om water zoveel mogelijk vast te houden in natte perioden des te groter", vertelt bestuurslid Jack Nicolaes van de LLTB-regio ZuidLimburg. Ook onderschrijft hij de maatschappelijke component. "Je wilt als agrarisch ondernemer niet dat water via jouw gronden in de dorpen terechtkomt. Daar vechten we al jaren tegen. Veel van de maatregelen worden overigens al uitgevoerd door agrariërs en het is mooi dat daar nu een tegemoetkoming tegenover staat."

Maatregelen

De regeling heeft betrekking op teeltseizoen 2023 en aanvragen kunnen gedaan worden van 1 februari tot en met 31 mei 2023 afhankelijk van de maatregelen die men kiest. Er is voor dit jaar in totaal € 550.000 uitgetrokken voor de regeling, die wordt uitgevoerd volgens het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-principe. Agrariërs met landbouwgrond in Zuid-Limburg kunnen zich aanmelden voor de regeling. Onder deze regeling kan een financiële tegemoetkoming gekregen worden voor de
onderstaande maatregelen:

 1. De aanleg van landbouwbuffers en dijkjes (dammetjes) op een landbouwperceel;
 2. Het plaatsen van strobalen op een landbouwperceel;
 3. Het plaatsen van houten schotten op een landbouwperceel;
 4. De aanleg van verruigde aardappelruggen waarbij minimaal de bovenkant van de rug wordt verruigd of de aanleg van aardappeldrempels tussen de ruggen;
 5. De toepassing van compost of achterlaten stroresten ten behoeve van het organisch stofgehalte van een perceel;
 6. Het optimaliseren van de groenbemesterkeuze door meervoudige mengsels;
 7. Het direct zaaien van suikerbieten in onbewerkte grond;
 8. De ruitzaai van maïs;
 9. De alternatieve teelt aan de kopakker of rand van het landbouwperceel bij uienteelt;
 10. Het doorzaaien van bestaand grasland;
 11. Het inzaaien van kruidenrijk grasland;
 12. Het verruigen van de boomspiegel bij fruitteelt door zwartstrook te laten begroeien;
 13. Het zaaien van granen tussen de bedden bij uienteelt;
 14. Het onderbrengen van grasmaaisel op de zwartstrook.

Meer informatie en inschrijven

De uitgebreide tekst van de nieuwe regeling inclusief de voorwaarden en de wijzigingen ten opzichte van de vorige openstelling zijn te vinden op www.waterschaplimburg.nl/stimuleringsregeling. Hier kan men vanaf 1 februari 2023 ook een aanvraag indienen. In het boekje ‘Water vasthouden op Landbouwpercelen Zuid-Limburg’ zijn ook diverse voorbeelden van maatregelen te vinden.

Water in Balans

De stimuleringsregeling is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen
om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar in de afgelopen decennia herhaaldelijk wateroverlast is opgetreden en in 2021 grote overstromingen met veel schade en zelfs levensbedreigende situaties zijn ontstaan. Maatregelen worden gezocht in zes aandachtsgebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans