Bewoners en vissen in Beesel zijn een ‘natuurbeek’ rijker

Gepubliceerd op 15 mei 2023

De werkzaamheden aan de Huilbeek zijn klaar! Waterschap Limburg heeft samen met omwonenden, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Stichting Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Beesel de afgelopen jaren op verschillende plekken gewerkt om de Huilbeek anders in te richten. De Huilbeek is nu meer klimaatbestendig. Planten en dieren hebben betere kans om goed te kunnen groeien en bloeien. Ook was er oog voor mogelijkheden in de recreatie en beleefbaarheid.

Een winst voor Beesel en de natuur

Op maandag 15 mei organiseerde Waterschap Limburg samen met de omgeving en de partners een feestelijke oplevering bij de Huilbeek. Dagelijks bestuurder Arnold Jansen opende de viering: “De herinrichting van de Huilbeek was project waarin meerdere doelen zijn gebundeld en behaald. We legden samen de combinatie met hoogwaterbescherming, maar maakten het beeksysteem klimaatrobuuster en creëerden ruimte voor de beek om invulling te geven aan haar functie ‘natuurbeek’. We hebben ruimte gecreëerd voor mens en natuur. Een aanwinst voor Beesel.”

Het project ‘Herinrichting Huilbeek’ is uitgevoerd in drie delen. Vanaf de dijk tot aan de uitmonding in de Maas is de beek natuurlijker ingericht. Er is aanplant van bomen en struiken toegevoegd voor meer schaduw op de beek. Bovendien is de monding aangepast. De vissen kunnen nu makkelijker de beek in- en uitzwemmen en zich voortplanten. Daarnaast is aan één zijde de kant aangepast en is er ‘dood’ hout aangebracht om ruimte te bieden voor méér biodiversiteit.

SKOO20230514-0331

Om de beek in zijn beste staat te houden is goed onderhoud en beheer belangrijk. Er zijn daarom onderhoudspaden langs de beek aangelegd. Zo kunnen we de beek goed bereiken.

Een ander doel van het project was om de waterkwaliteit te verbeteren, door pieklozingen en belasting met water vanuit het rioolsysteem te beperken. Samen met de gemeente Beesel legden we een buffer aan achter de nieuwe dijk. Deze buffer kan regenwater en rioolwater opvangen. “Met de groene buffer kan tijdens piekafvoeren voldoende water worden opgevangen. Zo komt er minder water vanuit het rioolstelsel in de Huilbeek en de Maas. Dit is positief voor de waterkwaliteit van de beek en de Maas. Bovendien is de buffer in droge tijden goed voor de bloemen, planten en dieren in dit gebied. Als gemeente vinden we het belangrijk om het landschap en de natuurlijke waarden te versterken en benutten. Deze groene buffer sluit hier goed op aan”, aldus wethouder Marcel Roelofs van de gemeente Beesel.

Vanaf de Schansweg tot aan de oorsprong van de Huilbeek, stroomopwaarts van het Beesels broek, is de loop van de Huilbeek gewijzigd. Eerder stroomde de Huilbeek door het Beesels Broek. Nu stroomt de Huilbeek langs de westzijde om het natuurgebied Beesels Broek heen. Hierdoor wordt het natuurgebied niet meer belast met ‘gebiedsvreemd’ water. Gebiedsvreemd water is water wat van oorsprong niet in het gebied voorkomt. Het Beesels Broek is een natuurgebied ten zuiden van het centrum van Beesel, tussen de autosnelweg A73 en Beesel. Door deze maatregel kan het ‘gebiedseigen water worden vastgehouden in het natuurgebied. Verder is er in samenwerking met Rijkswaterstaat in het gebied Beesels Broek een kwelgeul aangelegd om de biodiversiteit in het natuurgebied te vergroten, als onderdeel van het ecologisch herstel van het Maassysteem.

Ruim 30 beekmondingen uit convenant heringericht

Project ‘Herinrichting Huilbeek’ is onderdeel van het beekmondingenconvenant. Dit convenant is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg. In deze samenwerking slaan partijen sinds 2006 al de handen ineen voor het ecologisch herstellen van beekmondingen langs de Maas. Zo ook in Beesel. De maatregelen uit dit convenant zijn weer onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water, die moet bijdragen aan gezonde wateren. Er zijn op dit moment al ruim 30 beekmondingen heringericht, waarvan 19 in Limburg.